Fra 2018 ble Tidsskrift for omsorgsforskning (TFO) et såkalt Open Access-tidsskrift med åpen lesetilgang for alle. Samtidig har vi beholdt vår praksis for ikke å ta noen publiseringsavgift fra forskerne og deres institusjoner. Artiklene kan nå fritt spres gjennom sosiale medier og i andre kanaler, og dette bidrar til at de kan få større betydning for helse- og omsorgsfeltet. Vi har etter overgangen opplevd en markant økning av lesere. Tidsskriftet leses nå sannsynligvis like mye på mobiltelefonen på bussen som på pc-en på jobben eller hjemme, både av fagansatte og av den interesserte befolkning generelt. Det er kjekt at forskningen på denne måten når ut.

Fra 2019 starter vi opp med såkalt fortløpende publisering. Nå vil de faglig godkjente artiklene bli publisert raskere enn det som var vanlig da vi måtte vente til et tidsskriftnummer ble fullt. Leserne vil således få tilgang til ferskere forskningsresultater og forskerne vil nå hurtigere ut med forskningen.

Den første vitenskapelige artikkelen etter denne overgangen er en artikkel som tar for seg de virkelig lange linjene for omsorgsarbeid og omsorgstjenester. Den er skrevet av Aina Schiøtz, professor emerita i medisinsk historie ved Universitetet i Bergen og har tittelen «Omsorgens røtter – et historisk blikk». Vi er glade for å innlede 2019-årgangen med en slik perspektivrik artikkel, samt med et intervju med forfatteren. Begge deler bidrar til å kaste lys over fortid og nåtid når det gjelder omsorgstjenester. I ukene og månedene framover kommer det artikler om ulike andre spesifikke temaer relevant for omsorgsarbeid og omsorgstjenester. Velkommen til å lese, spre og publisere!