For vel ett år siden inviterte vi nordiske omsorgsforskere til å sende inn vitenskapelige bidrag til temanummeret «Hva er omsorg?». Målet var selvsagt ikke å innhente et entydig svar, men å skape rom for de svar et utvalg nordiske forskere har på dette spørsmålet. Og de antatte artiklene gir ulike, mangfoldige og nyanserte svar. Omsorg kan på den ene siden ses på som et grunnvilkår for mennesket – og derfor som livsnødvendig. Fra vugge til grav er vi prisgitt omsorgens mange livsbyggende uttrykk. Omsorg kan også være en tung og byrdefull erfaring, både for den som gir, og for den som mottar den. Noen ganger kan det noen omtaler som omsorg til og med erfares som kontrollerende og fungere disiplinerende, ja endog oppleves som et overgrep. Underlagt sine strukturelle, historiske og kulturelle rammevilkår gir ikke spørsmålet «Hva er omsorg?» enkle og entydige svar.

Temanummeret innledes med en artikkel som belyser noen sentrale nordiske perspektiv på omsorgsforskning. Deretter blir tretten artikler presentert – tekster som vi har valgt å dele inn i to deltema; (1) Omsorgens grunnlagstenkning, og (2) Omsorgsarbeidets og omsorgstjenestenes samfunnsmessige vilkår og konsekvenser. Mens det første deltemaet har sin hovedtyngde i omsorgens ontologi og grunnlagstenkning, har det andre sitt hovedfokus på sosiale og samfunnsskapte rammer for omsorg. Men – selv om bidragene er plassert i en av disse gruppene, så utfordrer flere av dem disse rammene på spennende måter. Variasjonen er samtidig uttrykk for noe av spennvidden innenfor nordisk omsorgsforskning. I dette mangfoldet har artiklene en viktig fellesnevner; alle formidler svar på spørsmålet «Hva er omsorg?».

Den ontologiske rettede grunnlagsforskningen og den samfunnsanalytiske og samfunnskritiske forskningen kan etter vår mening påvirke og berike hverandre i enda større grad enn det vi vanligvis ser i dag. Vi håper temanummeret kan være et bidrag i så måte. Takk til alle forfattere og fagfeller som har tatt del i dette arbeidet!