Oddvar Førland

For tre år siden ble Tidsskrift for omsorgsforskning (TfO) etablert av de fem sentrene for omsorgsforskning og professor Tor Inge Romøren ble tidsskriftets første redaktør. Med dette ønsket man å skape en ny kanal for formidling av omsorgssektorens forsknings- og innovasjonsarbeid. Redaktøren slo i det første nummeret an tonen ved å definere omsorgsforskning bredt; som studier av alle former for omsorgsarbeid, både offentlig og privat, overfor mennesker i alle aldre som trenger praktisk hjelp, pleie, forebygging, rehabilitering, behandling eller støtte til aktiviteter og sosial deltakelse (Romøren, 2015). Nå har Romøren trådt til side, og vi takker ham for hans store innsats, både i tidsskriftets første fase, og for hans primus motor-rolle i norsk omsorgsforskning. TfO vil både fortsette i dette sporet og utvikle profilen videre.

I et forskningstidsskrift vil formidling av originale vitenskapelige artikler være selve kjernen. Vi ønsker velkommen både empirisk og teoretisk forankrede publikasjoner, og det er gledelig å observere at flere og flere forskere sender oss artikler. TfO ønsker ikke bare å nå andre forskere. En hovedmålgruppe er faglig ansatte, ledere og lokale og sentrale myndigheter, og andre aktørersom er opptatt av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Dette er en sektor i rivende utvikling. De siste fem årene har vi fått to sentrale stortingsmeldinger som staker ut politiske veivalg (Helse- og omsorgsdepartementet, 2013, 2015). Nå er en ny på trappene, den såkalte «Leve hele livet»-meldingen, der målet er intet mindre enn å skape en kvalitetsreform for eldre. Dette skaper betydelige forventninger i en meget stor sektor. Ikke alle er klar over at pleie- og omsorgstjenestene utgjør den største enkeltsektoren i kommunene. En av fire kommunale kroner brukes her (Kjelvik & Mundal, 2013, s. 43; Ramm, 2013). Sett i forhold til størrelse og betydning er det relativt lite forskning i sektoren, og lite forskningsformidling til den. Det er i dette landskapet TfO skal bidra; med ny forskning, kritiske fagdebatter og variert fagformidling.

Fra og med denne utgaven er vi blitt et såkalt Open access- (åpen tilgang) tidsskrift; gratis for alle å lese, og dessuten gratis å publisere i. Dette gir nye muligheter. Artiklene kan nå fritt spres gjennom sosiale medier og i andre kanaler, og det bidrar til at de kan få større betydning. Velkommen til å lese, spre og publisere i tidsskriftets fase 2!

Referanser

Helse- og omsorgsdepartementet. (2013). Meld.St. 29 (2012–2013). Morgendagens omsorg. Oslo: Regjeringen. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/34c8183cc5cd43e2bd34 1e34e326dbd8/no/pdfs/stm201220130 029000dddpdfs.pdf

Helse- og omsorgsdepartementet. (2015). Meld.St. 26 (2014–15). Fremtidens primærhelsetjeneste: nærhet og helhet. Oslo: Regjeringen. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/f17befe0cb4c48d68c744bce3673413d/no/pdfs/stm201020110016000dddpdfs.pdf

Kjelvik, J. & Mundal, A. (2013). Utgifter til eldres helse og omsorg. I J. Ramm (Red.), Eldres bruk av helse- og omsorgstjenester (s. 63–68). Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Ramm, J. (2013). Eldres bruk av helse- og omsorgstjenester (978-82-537-8706-0). Oslo: Statistisk sentralbyrå. Hentet fra https://www.ssb.no/helse/ artikler-og-publikasjoner/_attachment/125965?_ts=13f8b5b6898

Romøren, T. I. (2015). Velkommen til Tidsskrift for omsorgsforskning. Tidsskrift for omsorgsforskning, 1(01). Hentet fra http://www.idunn.no/tidsskrift_ for_omsorgsforskning/2015/01/velkommen_til_tidsskrift_for_omsorgsforskning