Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Sikkert nok? - En kvantitativ studie av holdninger til pasientsikkerhet blant ansatte i hjemmesykepleien

førsteamanuensis

Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

e-mail: jorunn.bjerkan@nord.no

førsteamanuensis

Senter for omsorgsforskning, midt, Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Postboks 474, 7801 Namsos

e-mail: rose.m.olsen@nord.no

Bakgrunn: Betydningen av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring av helsetjenester er viet stor oppmerksomhet både innen forskning og innen helseforvaltningen. Hensikten med studien var å undersøke holdninger til pasientsikkerhet blant helsepersonell i hjemmesykepleien.

Metode: En kortversjon av Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) ble i 2015−2016 besvart av 160 ansatte i hjemmesykepleien (28 %) i 6 kommuner (totalt 16 enheter) i Midt-Norge. Data ble analysert ved hjelp av deskriptiv statistikk, t-test og ANOVA i SPSS.

Bakgrunn: Betydningen av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring av helsetjenester er viet stor oppmerksomhet både innen forskning og innen helseforvaltningen. Hensikten med studien var å undersøke holdninger til pasientsikkerhet blant helsepersonell i hjemmesykepleien.

Metode: En kortversjon av Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) ble i 2015−2016 besvart av 160 ansatte i hjemmesykepleien (28 %) i 6 kommuner (totalt 16 enheter) i Midt-Norge. Data ble analysert ved hjelp av deskriptiv statistikk, t-test og ANOVA i SPSS.

Resultat: Andel enheter med modent sikkerhetsklima (modent= 60 % av medarbeiderne gir skår ≥75) var 31,3 %, mens 68,8 % hadde et modent teamarbeidsklima. Gjennomsnittskår (på en skala fra 1−100) på sikkerhetsklima var 72,3, på teamarbeidsklima 79,1 og på oppfatning av ledelsens fokus på pasientsikkerhet 62,0. Gruppen med lengst erfaring fra arbeidsplassen skåret signifikant høyere på både sikkerhetsklima og teamarbeidsklima enn de med kortere ansettelsesforhold. På oppfatning av ledelsens fokus på pasientsikkerhet skåret gruppen med lav utdanning høyere enn den med høy utdanning, og gruppen med lengst erfaring fra arbeidsplassen skåret høyere enn den med kortere erfaring.

Konklusjon: Studien indikerer at en betydelig andel av hjemmesykepleien kan ha en forhøyet risiko for uønskede hendelser grunnet «umodent» sikkerhets- og/eller teamarbeidsklima. Det er behov for mer forskning på pasientsikkerhetskultur og holdninger til pasientsikkerhet blant helsepersonell i hjemmesykepleien.

Safe Enough? A Quantitative Study of Health Care Providers’ Attitudes towards Patient Safety in Home Health Care

Background: The importance of patient safety and quality improvements in health care is given considerable attention in both research and policy. The aim of this study was to investigate patient safety attitudes amongst health care providers in home health care.

Method: 160 home health care providers (28 %) from six municipalities (16 units in total) in Mid-Norway answered a short form of the Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) during 2015–2016. Data was analysed by descriptive statistics, t-test, and ANOVA, using SPSS.

Background: The importance of patient safety and quality improvements in health care is given considerable attention in both research and policy. The aim of this study was to investigate patient safety attitudes amongst health care providers in home health care.

Method: 160 home health care providers (28 %) from six municipalities (16 units in total) in Mid-Norway answered a short form of the Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) during 2015–2016. Data was analysed by descriptive statistics, t-test, and ANOVA, using SPSS.

Results: Proportions of units reporting a mature Safety climate (i.e. at least 60 % of the respondents in the unit scored ≥75) was 31.3%; while the proportions reporting mature Teamwork climate were 68.8%. Mean scale scores (on a scale from 1 to 100) for respondents were 72.3 on Safety climate, 79.1 on Teamwork climate, and 79.1 on Perceptions of management. Providers with the longest experience in the workplace scored significantly higher both on Safety climate and Teamwork climate, than providers with shorter experience. On Perception of management, the providers with lower education scored significantly higher than providers with higher education, and providers with longest experience in the workplace scored significantly higher than providers with shorter experience.

Conclusion: The study indicates that a considerable proportion of home health care may have ahigh risk for adverse events caused by immature Safety- and/or Teamwork climate. There is a need for more research on patient safety culture, and patient safety attitudes amongst health care providers in in home health care.

Keywords: Home Health Care Nursing, Safety climate, Teamwork climate, Patient safety culture, Safety  Attitudes Questionnaire
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon