Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Når brukerne innoverer - Brukerstyrt personlig assistanse som sosial innovasjon

professor

Høgskolen i Innlandet, Avd. for pedagogikk og sosialfag, 2604 Lillehammer, e-mail: ingrid.guldvik@inn.no

professor

Høgskolen i Innlandet, Avd. for pedagogikk og sosialfag, 2604 Lillehammer, e-mail: Ole.petter.askheim@inn.no

førsteamanuensis

Høgskolen i Innlandet, Avd. for pedagogikk og sosialfag, 2604 Lillehammer, e-mail: jan.andersen@inn.no

Innovasjoner i den offentlige velferdssektoren er risikofylte. Problemene er ofte sammensatte og kompliserte, og det kan være vanskelig å forutse negative effekter. Ved radikale innovasjoner vil risikoen øke ved at uforutsigbarheten blir større. I artikkelen analyserer vi utviklingen av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som en radikal sosial innovasjon. I BPA stilles autoritetsforholdet mellom tjenesteytere og tjenestebrukere på hodet ved at brukerne skal styre ordningen. Vi stiller spørsmålet om hvilken skjebne BPA som en brukerinitiert radikal innovasjon har fått etter som den har blitt en del av den offentlige velferdspolitikken, og hvordan offentlige myndigheter har forholdt seg til ordningens «radikalisme». Det empiriske grunnlaget er en studie av offentlige dokumenter fra starten av 1990-tallet og fram til i dag, og en case-studie av implementeringen av BPA i ti kommuner. Samlet framstår et flertydig bilde. På den ene siden kan det sees klare tendenser til at offentlige myndigheter søker å stramme til ordningen gjennom ulike «reaktive» virkemidler. Andre utviklingstrekk kan på den annen side bidra til at ordningens særpreg beholdes og sikres, men samtidig kan måten endringene implementeres på bidra til å underminere BPAs særpreg.

Nøkkelord

Sosial innovasjon, brukerinitiering, statlig politikk, kommunal implementering, flertydig utvikling

When the Service Users Innovate – User-Controlled ​Personal Assistance as a Social Innovation

Summary Innovations in the public welfare sector are risky. The problems are often complex and negative effects can be difficult to foresee. When the innovations are radical, the risks will increase since the unpredictability is even greater. The article gives an account of user-controlled personal assistance as a radical social innovation in a Norwegian context. It raises the question of what happens to an innovation in which the authority relations between the service provider and the user are turned upside down in many ways, when it becomes a part of the public welfare policy. How do the public authorities meet the risks that user-controlled assistance as a radical innovation represents? The empirical basis is a study of public documents from the early 1990s until today and a case study of the implementation of user-controlled personal assistance in 10 municipalities. The overall picture is mixed. On the one side, there are distinct tendencies that the public authorities attempt to restrict the arrangement by “reactive” means. Other developmental traits might contribute to the preservation of the arrangement’s distinctive character, but at the same time, the way user-controlled personal assistance is implemented will decide whether the arrangement’s distinctive features will be secured.

Key words

Social innovation, User-initiated, Public policy, Municipal implementation, Mixed picture

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon