Begrepet deltagelse er ikke nytt i helse- og omsorgslitteraturen, men det erkjennes at involvering av pasienter og brukere har vært begrenset, og at kompleksiteten knyttet til økt deltagelse for brukere og pasienter til dels har blitt oversett. Denne artikkelen formidler innsikter fra åtte artikler fra et forskningsprosjekt med målsetting å utvikle kunnskap om hvordan eldre som mottar kommunale hjemmetjenester, handler og deltar i dagliglivet, og hvordan personalet arbeider for å støtte den enkeltes deltagelse. Studien ble gjennomført i en bykommune og en landkommune i Midt-Norge og omfattet intervjuer med 10 eldre tjenestemottakere, en spørreundersøkelse blant 155 eldre tjenestemottakere, og i alt fem fokusgrupper med 30 helsearbeidere. Studien viste at deltagelse forstås ulikt blant tjenestemottakere og tjenesteytere, at tjenestene til hjemmeboende eldre kan bidra til passivisering, og at fleksibilitet og individuell tilpasning er nødvendig for at tjenestene i større grad skal bidra til økt deltagelse blant de som mottar tjenester i hjemmet. Å bygge en felles forståelse av deltagelse blant eldre, pårørende og helsearbeidere er dermed en viktig oppgave.

Nøkkelord

Deltagelse, hjemmetjenester, tjenestemottakere