Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Fallforebygging i samhandlingsreformen

By- og region­forsk­nings­instituttet, NIBR-HIOA

marit.helgesen@nibr.hioa.no

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo og Velferds­forskningsinstituttet NOVA-HIOA

henning.oien@nova.hioa.no

Høyskolen i Sørøst-Norge (HSN) og NIBR-HIOA

Arild.Schou@hbv.no

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo

tor.iversen@medisin.uio.no

Et hovedmål i samhandlings­reformen er å styrke det forebyggende helsearbeidet i kommunehelsetjenesten, blant annet fordi dagens helsetjeneste kritiseres for å prioritere ressurskrevende og spesialisert behandling fremfor å forebygge helseproblemer. I denne artikkelen spør vi om samhandlingsreformen har ført til økt fokus på forebyggende helsearbeid i kommune­helsetjenesten, og vi evaluerer om fallforebyggende tiltak, som et utvalg av kommuner utviklet som en oppfølging av samhandlingsreformen, har en sammenheng med hoftebruddsinsidens (antall nye tilfeller per år). Ved hjelp av en spørreunder­søkelse finner vi at 119 kommuner har utviklet fallforebyggende tiltak. Ved å benytte data om hoftebruddsinsidens på kommunenivå fra Norsk pasientregister (NPR) finner vi at årlig hoftebruddsinsidens i kommuner som har gjennomført slike tiltak, etter samhandlingsreformen har gått ned med 0.09 hoftebrudd per 1 000 innbyggere relativt til kommunene som ikke har gjennomført slike tiltak. Sammenhengen er ikke statistisk signifikant. Når vi ser på hoftebruddsinsidens fordelt etter kjønn, finner vi at årlig hoftebruddsinsidens for kvinner har gått ned signifikant, mens det for menn er en positiv, men usikker, sammenheng.

Nøkkelord

Forebyggende helsearbeid, fallforebyggende tiltak, hoftebrudd

A main aim of The Coordination Reform is to strengthen preventive health care in municipal health and care services. In this article we ask whether The Coordination Reform has led to an increased focus on preventive health care, and we evaluate whether measures to prevent falls among elderly, as selected municipalities developed as a follow up of the Coordination Reform, have an association with the hip fracture incidence rate (number of new cases per year). Using a questionnaire, we find that 119 municipalities have developed fall prevention measures. Using data on hip fracture incidence at the municipal level from Norwegian Patient Register (NPR), we find that the annual hip fracture incidence in municipalities that have implemented such measures has decreased by 0.09 hip fractures per 1000 inhabitants compared to the municipalities that have not implemented such measures. The relationship is not statistically significant. When we look at the hip fracture incidence by gender, we find that the annual hip fracture incidence for women has decreased significantly, whereas for men there is a positive but uncertain relationship.

Keywords

Preventive health care, falls among elderly, hip fracture

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon