Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Samhandlingsreformen og fastlegene – et avstandsforhold?

Linda@himolde.no

Medforfatter. Høgskolelektor, Høgskolen i Molde, Avd. for økonomi og samfunnsvitenskap, Postboks 2110, 6402 Molde

Turid.Aarseth@himolde.no

Medforfatter. Førsteamanuensis, Høgskolen i Molde, Avd. for økonomi og samfunnsvitenskap

Ingunn.Gjerde@himolde.no

Medforfatter. Amanuensis, Høgskolen i Molde, Avd. for økonomi og samfunnsvitenskap, Postboks 2110, 6402 Molde

rk@ntnu.no

Korresponderende forfatter. Førsteamanuensis II, Telefon: 93037991, Høgskolen i Molde, Avd. for økonomi og samfunnsvitenskap, Postboks 2110, 6402 Molde

Samhandlingsreformen stiller forventninger til at fastlegene i større grad skal integreres både horisontalt og vertikalt i helsetjenesten. Med utgangspunkt i tre ulike perspektiver analyserer artikkelen hvorvidt disse forventninger er innfridd. Policyperspektivet, som tar utgangspunkt i analyser av policydokument og fastlegeforskriften, viser at reformen i liten grad har utfordret fastlegens selvstendige rolle i kommunen. Det nye avtalesystemet rommer heller ikke strukturer og mekanismer som sikrer vertikal og horisontal integrasjon. Kommuneperspektivet, som understøttes av intervjudata fra kommunale ledere på ulike nivåer, viser at det er krevende for den enkelte kommune å styre fastlegene via avtaleverket og forskrift om fastlegeordning i kommunene. Respondenter i vårt materiale viser mye velvilje og interesse for å utvikle samarbeidet med legetjenesten i tråd med samhandlingsreformens ambisjoner. Samtidig uttrykkes skuffelse over fastlegenes manglende involvering, og det synes langt på vei å være akseptert at fastlegene står «utenfor» den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Fastlegeperspektivet, der vi har analysert svar fra fastleger i forbindelse med tilsyn, bekrefter bildet av fastlegene som noe distanserte i forhold til reformen og dens virkemidler.

Nøkkelord: Fastleger, samhandlingsreformen, kommunehelsetjeneste, samhandling

The role of regular general practitioners in The Coordination Reform – a distance relationship?

Expectations for regular General practitioners (GPs) stronger horizontal and vertical integration in The Norwegian Coordination Reform is relatively clear. Given three different perspectives, the article analyzes whether these expectations are met. The policy perspective, which is based on analysis of policy documents and changes in GPs regulation, shows that the reform has barely challenged GPs autonomous role in the municipality. The new service agreement system contains neither good structures nor mechanisms to ensure vertical and horizontal integration. The municipal perspective, supported by qualitative and quantitative data from municipalities, shows that it is difficult for the municipality to control GPs via service agreements and regulations. The respondents in our material show much willingness and interest to collaborate with GPs in line with the reform ambitions. At the same time they expresse disappointment over GPs lack of engagement, and it seems largely to be accepted that GPs’ are “outside” the municipal health care system. The GP perspective, where we have analyzed data from GPs, matches the image of the GP’s role with a certain distance to instruments in the reform.

Keywords: General practitioners, The Coordination Reform, primary care, integrated care

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon