Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Førte opprettelsen av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnenheter til færre innleggelser for eldre pasienter ved somatiske sykehus?

t.p.hagen@medisin.uio.no

Kontaktforfatter:

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo, , PB 1089 Blindern, 0317 Oslo

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo

Målet med tilbudet om kommunale øyeblikkelig hjelp døgnenheter (KAD) er å redusere antall innleggelser ved sykehusene, særlig for den eldre befolkningen. I artikkelen analyseres om etablering av KAD-er faktisk har hatt en slik effekt. Vi har hentet inn data om antall innleggelser fra Norsk pasientregister, data om demografiske variabler og om det kommunale tilbudet av tjenester fra Statistisk sentralbyrå, og data om tidspunktet for etableringen av KAD-ene fra kommunene. Data er analysert som et panel med faste effekter for kommune. Konklusjonene er at innføring av KAD-ene har hatt effekter, men også at effektene varierte betydelig med hvordan KAD-ene var organisert. I gjennomsnitt fant vi assosiasjoner mellom innføring av KAD-ene og innleggelser for pasienter over 80 år på knapt (minus) 2 %. Det var KAD-ene som var samlokalisert med legevakt eller som hadde god legeberedskap som hadde effekter. KAD-er som hadde annen organisering, hadde i gjennomsnitt ingen effekter, men det var store variasjoner på kommunenivå. Effektene av etableringen av KAD-ene var kun signifikante i kommuner med over 5000 innbyggere.

Stikkord: Kommuner, lokale akuttilbud, sykehusinnleggelser

The aim of the introduction of the municipal emergency care units (MEUs) was to reduce hospitalizations, particularly for the elderly. We analyzed whether implementation of MEUs had the desired effect. Data on hospitalizations was acquired from the Norwegian patient register and data on demographic variables and municipal health and care services were acquired from Statistics Norway. We collected data about when MEU implementation occurred from the municipalities. Data were analyzed as a panel with fixed effects for municipalities. The conclusions are that the introduction of MEUs had the intended effects, but that the effects varied significantly depending upon how MEUs were organized. On average, the association between the implementation of the MEUs and hospitalizations for patients over 80 years was barely (minus) 2%. MEUs that affected hospitalization rates were those co-located with outpatient emergency services or those which had a physician on duty 24/7. Other types of organizational structure had no effects on average. The effects of the implementation of MEUs were significant only for municipalities with more than 5000 inhabitants.

Keywords: Municipalities, local emergency services, hospital admissions

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon