Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Sykepleiestudenters erfaringer knyttet til overføring av pasient fra spesialist- til kommunehelsetjeneste - Nursing students’ experiences related to the transfer of patients from hospital to community health care

E-post: anne-brit.riiser@sshf.no

Spesialrådgiver medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus, Arendal

Enhetsleder medisinsk sengepost, Sørlandet sykehus, Flekkefjord.

E-post: anne-brit.riiser@sshf.no

Professor, Senter for omsorgsforskning – Sør, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

E-post: sylvi.flateland@uia.no

Førstelektor, Senter for omsorgsforskning – Sør, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Bakgrunn: Forskning som fokuserer på overflytting av pasient fra spesialist- til kommunehelsetjenesten er viktig for den videre sykepleieoppfølgingen i kommunen.

Hensikt: Å belyse sykepleiestudenters erfaringer med hvordan sykepleiere praktiserer informasjonsutveksling mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste ved overflytting av pasienter, og hvordan utskrevne sykehuspasienter blir tatt imot og fulgt opp av sykepleier i kommunehelsetjenesten de første dagene etter ankomst.

Metode: Studien har et kvalitativt design, med individuelle intervju med ti studenter fra en bachelorutdanning i sykepleie i Sør-Norge. Datamaterialet ble analysert ved hjelp av manifest og latent innholdsanalyse.

Funn: Den skriftlige sykepleiesammenfatningen fra sykehuset kunne være mangelfull. Tidspunktet for pasientens ankomst til kommunen var uforutsigbart, både for pasient og for sykepleier i kommune. Mottak og oppfølging av pasienten i kommune kunne være preget av sykepleiere som signaliserte tidspress, men også av sykepleiere som tok seg god tid.

Konklusjon: Koordinering mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste trenger større fokus. De to ulike kontekstene må få større forståelse for hverandres organisatoriske betingelser, og det må utarbeides retningslinjer for å sikre gode pasientforløp.

Nøkkelord: Informasjonsutveksling, kvalitativ innholdsanalyse, pasientforløp, sykepleie 

Background: Research focusing on the transfer of patients from hospital to community health care is important.

Aim: To shed light on nursing students’ experiences of how they practice the information exchange between the hospital and community health care in connection with the transfer of patients, and how these are received and followed up by nurses in community health care the first days after arrival.

Method: The study has a qualitative design. Individual interviews were conducted with ten students from a bachelor’s education in nursing. Data were analyzed using manifest and latent content analysis.

Findings: The written nursing summary from the hospital could be inadequate. The time for the patient’s arrival was unpredictable for both the patient and the community nurse. Both the reception and follow-up of patients in community health care could be characterized by nurses who signaled time pressure, but also by nurses who took their time with the patients.

Conclusion: The coordination between hospital and community health care needs greater focus, and guidelines must be developed to ensure good patient pathways.

Keywords: Information exchange, nursing, patient pathways, qualitative content analysis 

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon