Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Forebyggende hjemmebesøk til eldre. Utbredelse, diffusjons-prosesser og spredning - Preventive home visits to older people in Norwegian municipalities. Prevalence, diffusion and dissemination

E-post: oddvar.forland@hib.no

Forsker og førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning Vest, Høgskolen i Bergen og Haraldsplass diakonale høgskole.

randi.skumsnes@stavanger.kommune.no

Fagrådgiver ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland, Stavanger kommune og forsker ved Senter for omsorgsforskning Vest, Høgskolen i Bergen.

Sonneve.Teigen@bergen.kommune.no

Rådgiver og prosjekt­leder ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland.

Bjarte.Folkestad@uni.no

Bjarte Folkestad er forsker ved Uni Research Rokkansenteret og Senter for omsorgsforsk­ning Vest, Høgskolen i Bergen.

Bakgrunn: Forebyggende hjemmebesøk til eldre (FHB) har fått økende helsefaglig og helsepolitisk oppmerksomhet de seneste årene. Det eksisterer internasjonalt en omfattende forsk­ning omkring tjenestetilbudets effekt og betydning for målgruppene, men vi vet lite om hvordan tilbudet sprer seg i en kommunekontekst.

Metode: Alle norske kommuner ble kontaktet med spørsmål om å besvare et spørreskjema om utbredelse og innhold av FHB. Disse svarene ble koblet med andre data om kommunene hentet fra Statistisk sentralbyrå og andre kilder.

Resultater og konklusjon: Utbredelsen av FHB i norske kommuner har økt fra 8 % i 2003 til 24 % i 2013. Halvparten av nyetableringene foregikk mellom 2010 og 2013. Resultatene tyder på at FHB spredte seg først lokalt og regionalt gjennom ildsjeler og samhandling mellom kommuner, særlig i store, mellomstore og sentrale kommuner. Funnene indikerer at kommuner med lite økonomisk slingringsmonn i større grad enn rike kommuner ser seg nødt til å tenke nytt, forebyggende og helsefremmende, men mer forskning om denne sammenhengen er påkrevet. Sterkere nasjonale føringer og retningslinjer for FHB vil sannsynligvis komme til å framstå som en tydeligere faktor for spredning og utbredelse i årene som kommer.

Background: Preventive home visits to older people (PHV) in Norway have received increased attention as a matter of health policy during recent years. Internationally, there is extensive research about the effects of the service and its importance for the users, but we know little about prevalence, diffusion processes and dissemination among municipalities.

Method: Every Norwegian municipality was contacted and asked to answer a questionnaire about the prevalence and content of PHV. These answers were linked to other data about the municipalities, retrieved from data collections associated with Statistics Norway.

Results and conclusion: The prevalence of PHV has increased from 8% in 2003 to 24% in 2013. Half of the start-ups of PHV took place between 2010 and 2013. The results indicate that PHV first spread locally and regionally through local enthusiasts and cooperation among municipalities, especially large and medium-size, and centrally located municipalities. The results indicate that municipalities with little financial wiggle room to a greater extent than financially wealthy municipalities, have to think health prevention, health promotion and innovative. Strong national recommendations and guidance for PHV will probably be an important factor in the future spread of PHV.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon