De fem sentrene for omsorgsforskning – i Nord-, Sør-, Øst-, Vest- og Midt-Norge – er stolte over å kunne presentere det første nummeret av tidsskriftet sitt. Det åpner et nytt kapittel i utviklingen av helse- og omsorgstjenesten i norske kommuner. Etableringen av de fem sentrene for seks år siden var et avgjørende skritt. Dette tidsskriftet, sammen med det nye «Omsorgsbiblioteket» (omsorgsbiblioteket.no), representerer to nye milepæler.

Mandatet vårt er å bidra til kompetanseheving i helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Dette gjør vi gjennom praksisnær forskning, ved å holde oversikt over kunnskapsfeltet, og å drive god formidling. For å få til dette samarbeider vi med andre forskningsmiljøer, og i særlig grad med utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i alle landets fylker.

Omsorgssektoren er i rivende utvikling. Den blir stadig større, og den får nye oppgaver. Kravene til økt kompetanse er en del av dette bildet. I de rammene for sektoren som myndighetene har trukket opp de senere årene, er utvikling av omsorgsforskning som et eget fagfelt løftet fram som en sentral oppgave. Her står omsorgsforskningssentrene i første rekke. Dersom kommunene skal kunne yte gode tjenester, må det ligge gode kunnskaper i bunnen.

Men hva er omsorgsforskning? Slik vi ser det, er det studier av alle former for omsorgsarbeid, enten det skjer i offentlig eller privat regi – i de kommunale tjenestene, i familiene, som frivillig arbeid, eller som private ideelle eller kommersielle tjenester. Omsorgsforskning omfatter studier av både betalt og ubetalt omsorgsarbeid overfor mennesker i alle aldre. Vi snakker om mennesker som trenger praktisk hjelp, pleie, forebygging, rehabilitering, behandling eller støtte til aktiviteter og sosial deltakelse. Omsorgsforskning skal støtte tjenestene i å gi økt selvhjulpenhet, helse og livskvalitet – eller en verdig tilbakegang og død.

I en tid da papirmedier er på vei ut og skjermbaserte medier på vei inn, er det dristig å starte et nytt fagblad. Vi tror likevel at nettopp i omsorgssektoren kan det være klokt å formidle kunnskap og faglige impulser gjennom et blad en kan holde i hånden og sette seg ned med. Et blad som gir mulighet for å trekke seg tilbake fra både pasienter og dataskjermer noen øyeblikk for å hente «påfyll» og inspirasjon, og for å lære noe nytt. Vi håper også Tidsskrift for omsorgsforsk­ning kan bli et blad ansatte i sektoren kan bruke aktivt til diskusjon og refleksjon. Samtidig ønsker vi å nå både myndighetene på lokalt og sentralt nivå og våre kolleger i forskningsverdenen. Det er en dristig og krevende ambisjon, men sentrene for omsorgsforskning er vant til å arbeide på denne måten – i spennet mellom forskning og praksis, og mellom omsorgsarbeid og forvaltning.

Det bladet du holder i hånden er sammensatt og variert. Det formidler kunnskap på forskjellige måter. Kjernen er vitenskapelige og fagbaserte artikler om emner som treffer helse- og omsorgstjenestens hverdag. Men vi ønsker også å formidle relevante kunnskaper gjennom f.eks. reportasjer, intervjuer, statistikkoppslag osv. Profilen vår er ikke fullt utviklet ennå, men med dette gjør vi en begynnelse som vi håper blir verdsatt – og blåser en åpningsfanfare:

Tatara-tatara-tatara-ta!