Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Forståelse av pasientens livsprosjekt – en nøkkel i slagrehabilitering? Understanding a patient’s life project: Key in stroke rehabilitation?

Grethe Eilertsen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Fakultet for helsevitenskap. Hun har doktorgrad i sykepleie­vitenskap fra Universitetet i Oslo i 2005. Hennes forskningsinteresser omfatter personlige opplevelser knyttet til å leve med langvarig sykdom, mestring og tilpasning, aldring og utvikling av helsetjenester for eldre – med særlig vekt på rehabilitering og helsefremming.

  • Side: 27-37
  • Publisert på Idunn: 2015-06-05
  • Publisert: 2015-06-05

Bakgrunn: Mange slagrammede opplever betydelige utfordringer i forhold til endringer i sin livssituasjon. Kvalitative, longitudinelle studier av rehabiliteringsprosessen fra pasientens perspektiv er sparsomme. Til tross for at eldre kvinner utgjør en stor og økende andel slagrammede, er det lite kunnskap om deres særskilte opplevelser og utfordringer.

Mål: Å belyse eldre kvinners livsprosjekter og betydningen disse hadde for dem i rehabiliteringen etter slag.

Design og metode: Studien har et prospektivt, longitudinelt case-studie design der seks kvinner, 68-82 år, rammet av slag for første gang ble rekruttert fra to slagenheter. Hver deltager ble dybdeintervjuet 12-14 ganger, totalt 78 intervjuer. De fleste intervjuene ble gjennomført i kvinnenes hjem. Analysen er forankret i Gadamers filosofiske hermeneutikk.

Resultater: Kvinnenes anstrengelser for å videre­føre og omforme sine livsprosjekter utgjorde en vesentlig del av rehabiliteringen. Kroppslige forandringer medførte gjennomgripende endringer i opp­levelsen av seg selv og mulighetene for livsutfoldelse.

Konklusjon: Livsprosjektene omhandlet personlige fortolknings– og verdirammer som gav rehabiliteringen og omstillingsprosessen retning og drivkraft. Hjerneslaget forårsaket dyptgripende og vedvarende endringer, men betydningen av endringene var avhengig av i hvilken grad de vanskeliggjorde kvinnenes livsprosjekt.

Nøkkelord: Mestring, eldre, kvinner, hermeneutisk analyse, kvalitative intervjuer, longitudinell

Background: Several stroke patients face serious challenges in their lives. Few qualitative longitudinal studies have examined the rehabilitation process from the patient’s perspective. Despite the fact that older women are a sizeable group having strokes, little knowledge is documented about their specific experiences and challenges.

Aim: To illuminate old women’s life projects and the significance they ascribed these in rehabilitation following a stroke.

Design and method: The study has a prospective, longitudinal, case-study design, comprising six women aged 68–82 suffering from first-time strokes, recruited from two stroke units. Each participant was interviewed in-depth 12–14 times during the first two years. Most interviews took place in their homes. Gadamer’s philosophical hermeneutics informed the analyses.

Results: The women’s efforts to carry on and rebuild their life projects constituted an essential part of their rehabilitation. The experience of the altered body led to fundamental changes in their experience of themselves and possible ways of living.

Conclusion: Life projects concerned personal frames of interpretation and values, which directed and motivated the women’s rehabilitation. The stroke caused fundamental and sustained changes, but the meaning of the changes depended on the extent they hampered the women’s life projects.

Keywords: Coping, old, female, hermeneutical analyses, qualitative interviews, longitudinal 

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon