Ålesund kommune har systematisk gjennomført forbyggende hjemmebesøk siden 2001 og er en av de kommunene i landet som har lengst erfaring når det gjelder denne formen for tilbud til eldre. Hensikten med denne artikkelen er å utdype kunnskapene om de eldres og fagpersonalet/lederes erfaringer fra forebyggende hjemmebesøk i Ålesund kommune, og å peke på utfordringer denne tjenesten står overfor. Våre vurderinger bygger på individuelle intervjuer med 30 eldre personer som har mottatt forebyggende hjemmebesøk, samt ett fokusgruppeintervju med seks fagpersoner og ledere som har vært engasjert i slik aktivitet. Analysen av intervjuene tyder på at forebyggende hjemmebesøk kan skape større grad av trygghet for friske eldre. Besøkene kan fungere både som en informasjonskanal og styrke de eldre sine ressurser og tro på egen evne til å ta vare på egen helse. Undersøkelsen viser betydningen av at forebyggende hjemmebesøk ikke står alene, men må knyttes til øvrige helsetjenester og aktuelle aktivitetstilbud. Videre blir det fremhevet at det å gjennomføre hjemmebesøk krever spesialkompetanse av de som gjennomfører hjemmebesøkene. Dette gjelder både kunnskap om aldring og aldersforandringer og evnen til å styrke den eldre sin tro på egen mestring.