Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for omsorgsforskning
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Tidsskrift for omsorgsforskning (Journal of Care Research) er et åpent tilgjengelig (open access) tidsskrift med fagfellevurdering. Vi formidler ny og aktuell forskning om omsorgsarbeid, helse- og omsorgstjenestene i kommunene og om disse tjenestenes samhandling med andre tjenester. Tidsskriftet har en tverrfaglig profil og vi ønsker bidrag både fra helsefaglige, samfunnsfaglige og humanistiske fagtradisjoner.

Tidsskriftet henvender seg til relevante praksis- og forskningsmiljøer, offentlige myndigheter og beslutningstakere. Vi ønsker at tidsskriftet skal bidra til å videreutvikle helse- og omsorgstjenestene og omsorgsforskningen.

Vi publiserer vitenskapelige artikler (både empiriske og teoretiske originalartikler og litteraturoppsummeringer), fagartikler, kommentar- og debattartikler, bokanmeldelser og annet faglig innhold. Artiklene blir publisert fortløpende etter godkjenning. Tidsskriftet publiserer artikler skrevet på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Tidsskriftet utgis av Senter for omsorgsforskning i samarbeid med Universitetsforlaget. Tidsskriftet for omsorgsforskning er utgitt siden 2015 med to hefter årlig, i tillegg til temanumre.

Kvalitetsvurdering

Alle forskningsartikler som anses aktuelle å publisere i tidsskriftet vurderes av minst to fagfeller uten bindinger til forfatteren. Endelig godkjenning eller avslag av en artikkel gjøres av tidsskriftets ansvarlige redaktør.

Indeksering
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser
 • Cinahl
 • SweMed+
 • Sherpa Romeo
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Tidsskriftet krever ingen vurderings- eller publiseringsavgifter.
ANSVARLIG REDAKTØR

Oddvar Førland, professor, Senter for omsorgsforskning vest, Høgskulen på Vestlandet; professor II, NTNU - Norges teknisk-vitenskapelige universitet. red-tfo@hvl.no

REDAKSJONSSEKRETÆRER

Bjørn Kvaal
bjorn.kvaal@ntnu.no

Sissel Rødland Dalen
sissel.r.dalen@ntnu.no

REDAKSJON

Bodil Hansen Blix, professor, Senter for omsorgsforskning nord, UiT Norges arktiske universitet
Kathrine Cappelen, førsteamanuensis, Senter for omsorgsforskning, Universitetet i Sørøst-Norge 
Frode Fadnes Jacobsen, professor, Senter for omsorgsforskning vest, Høgskulen på Vestlandet; professor II, VID vitenskapelige høgskole
Rose Mari Olsen, førsteamanuensis, Senter for omsorgsforskning midt, Nord universitet
Hanne Marie Rostad, postdoktor, Senter for omsorgsforskning øst, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Torunn Wibe, fagkonsulent, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Oslo  

REDAKSJONSRÅD

Tove Akre, teamleder FoU, Larvik kommune
Runar Bakken, dosent, Universitetet i Sørøst-Norge
Eva Fiskum, helsefaglig rådgiver, Namsos kommune
Helge Garåsen, kommunaldirektør, Trondheim kommune
Inga Karlsen, tidligere leder for Sametingets eldreråd
Karina Kolflaath, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Troms og Finmark
Kari Wærness, professor emerita, Universitetet i Bergen

Redaksjonens adresse
Tidsskrift for omsorgsforskning
v/ redaksjonssekretær Bjørn Kvaal
Senter for omsorgsforskning, Øst
NTNU Gjøvik
Postboks 191
2802 Gjøvik
Tidsskrift for omsorgsforskning er et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Som forfatter i dette tidsskriftet beholder du utgiverrettighetene til din egen artikkel, uten restriksjoner.

Ditt verk blir lisensiert med lisensen Creative Commons Navngivelse 4.0 (CC BY 4.0), og du tillater enhver tredjepart retten til fritt å dele (kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format) og bearbeide (remikse, endre og bygge videre på materialet til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle), under vilkår av navngivelse (oppgi korrekt kreditering, oppgi en lenke til lisensen, og indikere om endringer har blitt gjort). Du kan gjøre dette på enhver rimelig måte, men uten at det kan forstås slik at lisensgiver bifaller deg eller din bruk av verket.

FORFATTERVEILEDNING

INNSENDING AV MANUS

Manuskript sendes som Word-filer til ansvarlig redaktør som vedlegg til e-postadressen red-tfo@hvl.no

Ved innsending legger du ved tre dokumenter/filer:  

1. Et kort følgebrev som inneholder:
 • Beskrivelse av artikkelens relevans for tidsskriftet
 • Redegjørelse for hva artikkelen tilfører forskningsfeltet av ny kunnskap (gjelder vitenskapelige artikler) 
 • Stadfesting av at manuskriptet ikke er publisert eller under vurdering i et annet tidsskrift  
2. Tittelside med informasjon om:
 • Artikkelens tittel
 • Forfatterrekkefølge, med forfatternes navn, stillingstittel, institusjonstilknytning og e-postadresse 
 • Antall ord i artikkelmanuskriptet (ikke medregnet tittel, sammendrag, referanser og eventuelle tabeller og figurer)
 • Antall figurer og tabeller
3. Artikkelmanuskriptet, inkludert eventuelle tabeller, figurer og takksigelser, samt opplysninger om finansiering og interessekonflikter.

FORMALKRAV FOR ULIKE ARTIKKELSJANGRE

Vitenskapelige artikler

Artikkelmanuskriptet skal inneholde: 
 • Tittel (gjerne kort og poengtert). Ved skandinavisk hovedspråk skrives tittel også på engelsk. 
 • Sammendrag (maks 180 ord) og 3–6 nøkkelord på hovedspråk (som beskriver artikkelen og ikke forekommer i tittelen). Ved skandinavisk hovedspråk skrives sammendrag og nøkkelord også på engelsk. For empiriske artikler skal sammendragene inneholde bakgrunn, metode, hovedresultater og konklusjon. 
 • For empiriske artikler skal det etter sammendragene helt kort angis:
  • Hva vet vi allerede om dette emnet?
  • Hva tilfører denne studien?
   Inntil to kulepunkter per spørsmål. Til sammen maksimum 100 ord for de to spørsmålene. 
 • Hovedteksten, inkludert eventuelle tabeller og figurer
 • Eventuelle takksigelser
 • Opplysning om finansiering: Forfatter skal oppgi hvem som har finansiert studien. 
 • Beskrivelse av interessekonflikter. Forfatter skal opplyse om eventuelle interessekonflikter i artikkelmanuskriptet. Med interessekonflikt menes finansiering eller andre forhold som kan påvirke studien og/eller en objektiv vurdering av manuset. Dersom ingen interessekonflikter skrives følgende: Ingen interessekonflikter. 
 • Eventuelle nummererte noter, organisert som sluttnoter. 
 • Litteraturreferanser
Artikkelmanuskriptet skal normalt ikke overskride 5 000 ord, eksklusive sammendrag, nøkkelord, referanser, tabeller, figurer, takksigelser, finansiering, interessekonflikter, noter og litteraturreferanser.

Tidsskrift for omsorgsforskning ønsker å fremme åpenhet, transparens og etterprøvbarhet i forskning. Vi oppfordrer forfattere til å gjøre sine grunnlagsdata i anonymisert form åpent tilgjengelig så langt det er mulig (se «Publiseringsetikk og medforfatterskap» under).

Fagartikler

Fagartiklene skal i særlig grad tilby perspektiver, forståelse, erfaring og viten med praktisk og/eller teoretisk relevans. 

Fagartiklene skal baseres på ny innsikt, men er friere i formen enn vitenskapelige artikler. Det legges vekt på klar argumentasjon og god formidling. Fagartikler kan inneholde nye empiriske analyser, men kan også være teoretiske arbeider, diskusjoner av faglige metoder, modeller og begreper, oversikter over forskningstemaer eller erfaringsoppsummeringer. 

Fagartikler skal normalt ikke overskride 5000 ord, eksklusive sammendrag, referanser og eventuelle tabeller, figurer, takksigelser, finansiering, interessekonflikter, noter og litteraturreferanser. 

Tittel og sammendrag skrives kun på hovedspråket. Det skal ikke oppgis nøkkelord. 

Bokanmeldelser og bokessay

Bokanmeldelser skal normalt ikke overskride 1 200 ord. Et bidrag her skal inneholde: 
 • Bokforfatter
 • Boktittel
 • Bokens utgave og årstall
 • Bokens forlag og utgivelsessted
 • Antall sider i boken 
 • Hvem som anmelder med stillingstittel, arbeidsplass og epostadresse
Bokessay er omtaler av flere publikasjoner sett i sammenheng. Det gis større rom for å presentere egne perspektiver. Bokessay skal normalt ikke overskride 2 500 ord. 

Bokanmeldelser og bokessay sendes og publiseres etter avtale med redaksjonen. Ta gjerne kontakt for å diskutere mulig bokanmeldelse eller bokessay med redaktøren.

Kommentarartikler, debattartikler og kronikker

Kommentar-, debattartikler og kronikker drøfter saker og emner som er særlig aktuelle for helse- og omsorgstjenestene i kommunene, samt andre relevante forskningsfaglige temaer. Disse skal normalt ikke overskride 2 000 ord, eksklusive referanser og eventuelle tabeller, figurer, takksigelser, finansiering, interessekonflikter, noter og litteraturreferanser. 

Tittel skrives kun på hovedspråket. Det skal ikke oppgis nøkkelord. 

FELLES FORMALKRAV FOR ALLE ARTIKKELSJANGRE

Tidsskriftets har ingen fast mal med hensyn til overskrifter og struktur. Forfatterne oppfordres til å følge en gjennomtenkt struktur i overensstemmelse med de fagtradisjoner og metodiske og analytiske tilnærminger arbeidet springer ut av. Overskrifter og eventuelle underoverskrifter i løpende tekst skal være uten tallangivelse og klart angitt. Det skal være maksimum tre nivåer av overskrifter. 

Referansestil

Tidsskriftet bruker referansestilen APA 7. Flere nettsteder kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser i tekst og litteraturlisten føres slik, for eksempel KildekompassetSØK & SKRIV og APA Style

DOI-nummer

Referansene i referanselisten skal alltid inkludere DOI-nummer (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI-nummer skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. 

Eksempel: Huang, L. & Mossige, S. (2012). Academic achievement in Norwegian secondary schools: The impact of violence during childhood. Social Psychology of Education, 15, 147–164. https://doi.org/10.1007/s11218-011-9174-y

Du kan eventuelt søke etter DOI-nummeret til en referanse her

Sitat i teksten

Sitat fra litteratur eller tekst over tre linjer skilles ut i eget avsnitt. Kortere sitater integreres i løpende tekst med anførselstegn. Sitater skal ikke kursiveres. Boktitler og begreper brukt i løpende tekst kan enten kursiveres eller markeres med anførselstegn.

Tabeller, figurer og illustrasjoner

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget den selv, skal navnet på opphaver oppgis. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner. Illustrasjoner må ha oppløsningsgrad på minst 300 dpi.

Publiseringsetikk og medforfatterskap

Det som publiseres i tidsskriftet skal ha høy faglig kvalitet og følge internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

For medforfatterskap kreves at en oppfyller Vancouverreglene. For å bli regnet som medforfatter, må en forsker ha bidratt vesentlig til: 

a) planlegging, utforming, innhenting av data eller analyse og tolking av data; OG

b) utarbeidelse av selve manuskriptet eller kritisk revisjon av innholdet; OG

c) godkjenning av endelig manuskriptversjon

Alle andre som har bidratt, men uten å tilfredsstille kravene til medforfatterskap, skal nevnes under «Takksigelser». 

Åpen tilgang til forskningsdata: Tidsskrift for omsorgsforskning ønsker å fremme åpenhet, transparens og etterprøvbarhet i forskning. Vi oppfordrer forfattere til å gjøre sine grunnlagsdata i anonymisert form åpent tilgjengelig så langt det er mulig. Grunnlagsdataene bør som hovedregel publiseres i databaser tilrettelagt for dette, men kan også utgis som tilleggsmateriale til artikkelen på Idunn ved behov og etter en konkret vurdering.

Interessekonflikter: Forfatter skal opplyse om eventuelle interessekonflikter i et eget avsnitt i artikkelmanuskriptet. Med interessekonflikt menes finansiering eller andre forhold som kan påvirke studien og/eller en objektiv vurdering av manuset.

Redaksjonsmedlemmer som forfattere: I tilfeller hvor gjesteredaktør, redaksjonsmedlem eller ansvarlig redaktør er forfatter av et innsendt manuskript, skal denne ikke ta del i vurderinger og beslutninger som gjelder eget manuskript. I slike tilfeller skal ansvar for fagfellevurderingsprosessen og beslutninger vedrørende manuskriptet ivaretas av et annet uavhengig redaksjonsmedlem. Alternativt kan en annen tiltrodd ekspert som ansvarlig redaktøren oppnevner, ivareta den redaksjonelle håndteringen av manuskriptet. Den som opptrer som redaktør vil navngis som redaktør for artikkelen, slik at det klart fremgår at redaksjonsmedlemmet/redaktøren som er forfatter ikke har vært delaktig i vurderinger og beslutninger omkring egen artikkel.

MASTEROPPGAVER, ANDRE OPPGAVER OG RAPPORTER

Dersom manuskriptet bygger på resultater presentert i masteroppgave eller annen oppgave, må forfatter opplyse om dette og om oppgaven er klausulert. Tidsskrift for omsorgsforskning publiserer ikke oppgaver eller rapporter som allerede er publisert, kun originalforskning. Dette for å unngå dobbelpublisering. Eventuell publisering må bestå av nye resultater, analyser og diskusjoner. 

VURDERINGSPROSESSEN

Artikler blir først vurdert av redaktør/redaksjonen med tanke på relevans og kvalitet. Dersom manuskriptet vurderes som relevant og av tilstrekkelig kvalitet, blir det sendt til fagfeller for vurdering (én fagfelle for fagartikler, to eller flere for vitenskapelig artikler). Verken forfatteren eller fagfellene får opplyst hverandres identitet i vurderingsprosessen.

De oppnevnte fagfellene vurderer (gjelder vitenskapelige artikler):
 • Artikkelens vitenskapelig kvalitet og holdbarhet
 • Om forfatterne viser kjennskap til sentral litteratur innenfor temaet
 • Om metoden er tydelig beskrevet og om artikkelen er i en form som gjør resultatene transparente/etterprøvbare og anvendelige for andre forskere og praktikere 
 • Om artikkelen tilfører ny innsikt/noe genuint til forskningsfeltet
 • Artikkelens leservennlighet med tanke på språk og meningsfull logisk struktur
 • Hva som eventuelt kan bidra til å øke artikkelens kvalitet
Revidering av manuskript

Etter fagfellevurderingen blir manuskriptet sendt tilbake til forfatter med vurdering fra både fagfeller og redaktør.

Forfatter skal systematisk gjøre rede for hvordan de har bearbeidet manuskriptet etter kommentarene fra fagfeller og redaktør gjennom å utarbeide et revidert manuskript og et svarbrev. Alle endringer i det reviderte manuskriptet skal markeres med rød skrift eller ved bruk av ‘spor endring’. I svarbrevet beskriver forfatter hvordan hver enkelt av tilbakemeldingene fra fagfeller og redaktør er håndtert/innarbeidet.

Godkjenning av manuskript

Etter godkjenning fra redaktøren, blir manuskriptet teknisk og språklig bearbeidet. Forfatter mottar språkvasket manuskript for gjennomgang og godkjenning.

RETTIGHETER

Tidsskrift for omsorgsforskning publiseres under lisensen Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal (CC BY 4.0). Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelsene i denne lisensen. 

Gull åpen tilgang: Alt publisert innhold vil bli lagret og gjort åpent og gratis tilgjengelig for alle på www.idunn.no

 

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon