Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for omsorgsforskning
Invitasjon til artikkelinnsending (Call for papers) - Teknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester, nr. 3-2019.

Fra og med 2018 utgis Tidsskrift for omsorgsforskning med åpen tilgang (open access). Du kan lese hele utgaven i PDF-format eller du kan velge enkeltartikler i det formatet du ønsker helt gratis på idunn.no. Alle artiklene kan fra nå av deles fritt i sosiale medier.

                                                                                                                                                           

Tidsskrift for omsorgsforskning skal gjennom fagfellevurderte artikler og populærvitenskapelige presentasjoner formidle ny og aktuell forskning med betydning for utvikling av omsorgsfeltet. Tidsskriftet er autorisert publiseringskanal på nivå 1, og har en fast seksjon for publisering av originalartikler på høyt vitenskapelig nivå. I tillegg kommer en mer praktikerrettet seksjon. Her vil artikler presentere supplerende innfallsvinkler på fagutvikling og trender, og gi rom for kritisk drøfting og omtale av aktuell og relevant faglitteratur.

Tidsskriftet skal bidra til forskningsformidling og kompetanseheving i omsorgssektoren. Det skal også være et bindeledd mellom forskningssektoren og praktikerne. Slik skal det bidra til å videreutvikle omsorgsforskningen i Norge. Det skal være tverrfaglig og tverrprofesjonelt og publisere aktuelle artikler og annet fagstoff fra hele bredden av fag som danner basis for omsorgsforskning og omsorgsarbeid.

Tidsskrift for omsorgsforskning henvender seg til alle relevante fag- og forskningsmiljøer og yrkesgrupper. Dette gjelder kommunenes helse- og omsorgstjeneste, forskningsmiljøer og studenter på høgskoler og universiteter, offentlige myndigheter og beslutningstakere.

Tidsskriftet utgis av Senter for omsorgsforskning i samarbeid med Universitetsforlaget AS.

Tidsskriftet er utgitt fra 2015. Det utkommer to ganger årlig, i tillegg til temanumre.

Tidsskriftet praktiserer ingen form for artikkelprosesseringsavgift (APC) eller forfatterbetaling.

Kvalitetsvurdering

Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør.

Indeksering

Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Ansvarlig redaktør
Oddvar Førland, forsker ved Senter for omsorgsforskning vest, Høgskulen på Vestlandet og professor ved VID vitenskapelige høgskole 

Redaksjonssekretær
Bjørn Kvaal

Redaksjon
Bodil Hansen Blix, førsteamanuensis, Senter for omsorgsforskning nord, UiT Norges arktiske universitet
Bjørg Dale, professor, Senter for omsorgsforskning sør, Universitetet i Agder
Frode Fadnes Jacobsen, professor, Senter for omsorgsforskning vest, Høgskulen på Vestlandet
Rose Marie Olsen, førsteamanuensis, Senter for omsorgsforskning midt, Nord universitet
Marianne Sundlisæter Skinner, førsteamanuensis, Senter for omsorgsforskning øst, NTNU Gjøvik
Torunn Wibe, fagkonsulent, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Oslo  

Redaksjonsråd
Tove Akre, teamleder FoU, Larvik kommune
Runar Bakken, dosent, Universitetet i Sørøst-Norge
Eva Fiskum, helsefaglig rådgiver, Namsos kommune
Helge Garåsen, kommunaldirektør, Trondheim kommune
Inga Karlsen, tidligere leder for Sametingets eldreråd
Karina Kolflaath, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Troms
Kari Wærness, professor emerita, Universitetet i Bergen
Elisabeth Østensvik, FOU-leder, Fredrikstad kommune

Redaksjonens adresse
Tidsskrift for omsorgsforskning
v/ redaksjonssekretær Bjørn Kvaal
Senter for omsorgsforskning, Øst
NTNU Gjøvik
Postboks 191
2802 Gjøvik
Tidsskrift for omsorgsforskning er fra utgave nr. 1/2018 et vitenskapelig tidsskrift med «gull» åpen tilgang (open access). Det betyr at det er gratis tilgjengelig for alle på internett, uten noen form for betalings-, registrerings- eller innloggingsbegrensninger.

Som forfatter i dette tidsskriftet beholder du utgiverrettighetene til din egen artikkel, uten restriksjoner. Du gir også enhver tredjepart retten til fritt å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til den fullstendige og ferdig bearbeidede teksten i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet.
Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye, og sjekker at:
 • Forfatteropplysningene er fullstendige
 • Antall ord ikke overskrider maksimumsgrensen for valgt publikasjonstype.
 • Noter og referanser er i henhold til veiledningens standard
 • Et kort abstrakt og nøkkelord på engelsk og norsk/svensk/dansk er inkludert

FORFATTERVEILEDNING TIDSSKRIFT FOR OMSORGSFORSKNING

INNLEVERING AV MANUS

Forfattere som ønsker å publisere i Tidsskrift for omsorgsforskning må garantere at manuskriptet ikke er publisert eller under vurdering i et annet tidsskrift.

Manuskripter sendes til ansvarlig redaktør som vedlegg til e-postadressen 
red-tfo@hvl.no.

OM TIDSSKRIFTET

Tidsskrift for omsorgsforskning publiserer vitenskapelige artikler (både empiriske og teoretiske originalartikler), fagartikler, bokanmeldelser, faglige kommentarer og diskusjoner og annet faglig stoff – og i tillegg forskningsrelevant journalistisk stoff fra omsorgssektoren. Tidsskriftet publiserer artikler på norsk, svensk, dansk og – etter avtale med redaktøren – engelsk, og har rutiner for fagfellevurdering av manuskriptene.

Tidsskrift for omsorgsforskning er autorisert publiseringskanal på nivå 1.

KRAV TIL ARTIKLER

Vitenskapelige artikler

Vitenskapelige artikler skal normalt ikke overskride 5000 ord, eksklusive sammendrag, referanseliste og eventuelle tabeller.

Innsendingen for vitenskapelig artikkel skal inneholde følgende:
 • Tittel (gjerne kort og poengtert)
 • Sammendrag på hovedspråk, maks 180 ord
 • Engelsk tittel
 • Engelsk sammendrag, maks 200 ord
 • For empiriske artikler skal sammendragene inneholde bakgrunn, metode, hovedresultater og konklusjon.
 • 3–6 nøkkelord på norsk og engelsk (som beskriver artikkelen og ikke forekommer i tittelen)
 • Selve manusteksten
 • Eventuelle nummererte noter, organisert som sluttnoter
 • Litteraturreferanser, alfabetisk ordnet i henhold til referansestilen APA
I egne dokumenter:
 • Nummererte figurer og tabeller
 • Tittelside med tittel på artikkel, forfatternes tittel og navn, institusjonstilknytning og e-postadresse, samt tekst til note med takksigelser, opplysninger om finansiering mm. dersom det er aktuelt.
Til bruk ved presentasjonen av empirisk forankrede originalartikler skal forfatterne helt kort angi
 • Hva vet vi allerede om dette emnet?
 • Hva nytt tilfører denne studien?
Informasjon om dette settes opp i to til tre kulepunkter med til sammen maksimum 50 ord som svar på hvert av spørsmålene og føyes inn i manuskriptet før sammendraget.

Tidsskriftets artikler har ingen fast mal med hensyn til overskrifter og struktur. Forfatterne oppfordres til å følge en gjennomtenkt struktur i sine manuskripter i overensstemmelse med de fagtradisjoner, metodiske og analytiske tilnærminger arbeidet springer ut av.

Overskrifter og eventuelle underoverskrifter i løpende tekst skal være uten tallangivelse og klart angitt. Det skal være maksimum to nivåer av overskrifter.

Fagartikler

Tidsskrift for omsorgsforskning publiserer fagartikler forankret i relevante områder innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Fagartiklene skal i særlig grad tilby perspektiver, forståelse, erfaring og viten med praktisk relevans. Målgruppen er praksisfeltet.

Fagartiklene skal baseres på ny og viktig innsikt, men er friere i formen enn vitenskapelige artikler. Det legges vekt på klar argumentasjon og god formidling. Fagartikkelen kan inneholde nye empiriske analyser, men kan også være teoretiske arbeider, diskusjoner av faglige metoder, modeller og begreper, oversikter over forskningstemaer eller erfaringsoppsummeringer. Manuskriptene skal normalt inneholde maksimalt 5000 ord. Fagartiklene skal ikke ha stikkord eller et sammendrag på engelsk.

Bokanmeldelser og bokessay

Bokanmeldelser skal normalt inneholde under 1200 ord. Et bidrag her skal inneholde: Bokforfatter, boktittel, utgave/årstall, forlag, sted, antall sider i boken og hvem anmelder er med stillingstittel og arbeidsplass. Bokessay er omtaler av flere publikasjoner sett i sammenheng. Det gis større rom for å presentere egne perspektiver. Bokessays skal normalt ikke overskride 3000 ord. Bokanmeldelser og bokessays sendes og publiseres etter avtale med redaksjonen. Ta gjerne kontakt for å diskutere mulig bokanmeldelse med redaktøren.

Kommentarartikler, debattartikler og kronikker

Diskusjons-, debattartikler og kronikker drøfter saker og emner som er særlig aktuelle for helse- og omsorgstjenestene i kommunene, samt andre relevante forskningsfaglige temaer. Disse skal normalt ikke overskride 2000 ord.

Medforfatterskap

For medforfatterskap kreves at en oppfyller Vancouverreglene. Det vil si at de har bidratt med idé, planlegging og utforming eller analyse og innsamling eller fortolkning av data, har medvirket ved utarbeidelse eller kritisk innholdsmessig revidering av manuskriptet og godkjenning av det endelige manuskriptet. Bidrag skal være vitenskapelig redelig og følge gjeldende lover og etiske retningslinjer (se for eksempel http://www.etikkom.no/).

Referansestil

Tidsskriftet bruker referansestilen APA.

Dette nettstedet kan konsulteres for en innføring i hvordan referanser føres:

http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/apa-6th/.

Referanser i tekst

APA bruker forfatter og årstall i referanser. Når man refererer eller oppsummerer en kilde settes forfatterens etternavn og årstall i parentes i teksten på denne måten: (Andersen, 2011; Andreassen, 2004; Askheim, 2009). Hvis referansen har to eller flere forfattere benyttes &-tegnet: (Deegan & Anderson 2006).

Referanseliste

Referanselisten skrives til slutt etter hovedteksten. Referanselisten føres alfabetisk på første forfatters etternavn.

DOI

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/.   

Eksempel på plassering av DOI-kode med APA-referansestilen: Müller, J. (2001). The Sound of Silence. Historische Zeitschrift, 292(1), 1–29. https://doi.org/10.1524/hzhz.2011.0001.

SITAT I TEKSTEN

Sitater over tre linjer skilles ut i eget avsnitt. Kortere sitater integreres i løpende tekst med anførselstegn. Alle sitater må ha en referanse som plasseres i parentes etter sitatet, men før punktum eller komma. Dersom forfatter oversetter sitater, marker dette slik: (Lindgren, 1981, s. 33; egen oversettelse).

Sitater skal ikke kursiveres. Boktitler og begreper brukt i løpende tekst kan enten kursiveres eller markeres med hermetegn.

TABELLER, FIGURER OG ILLUSTRASJONER

Disse nummereres fortløpende. Marker hvor i manuskriptet hvert element skal plasseres, slik [tabell 1 omtrent her].

Antall tabeller, figurer og illustrasjoner bør begrenses, og tabeller og figurer bør være selvforklarende og ha korte overskrifter. Av hensyn til sitatretten må alle illustrasjoner være relevante og anses som komplement til teksten.

Alle tabeller, figurer og illustrasjoner som benyttes i manuskriptet må være tillatt å publisere. Dersom det ikke er forfatteren selv som har laget figuren, skal navnet på tegner eller fotograf oppgis i figurteksten. Forfatteren innhenter selv tillatelse til bruk av tidligere trykte illustrasjoner. Illustrasjoner må ha oppløsningsgrad på minst 300 dpi.

NOTER

Noter skal være i form av sluttnoter.

VURDERINGSPROSESSEN

Vitenskapelige artikler blir først vurdert av redaktør med tanke på relevans og kvalitet. Dersom manuskriptet vurderes som relevant og av tilstrekkelig kvalitet, blir det sendt til to eller flere fagfeller for vurdering. Verken forfatters eller fagfellers identitet gjøres kjent for partene.

De oppnevnte fagfellene skal i sin vurdering legge vekt på at bidragene
 • er i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige for andre forskere og praktikere
 • er i et språk som gjør det tilgjengelig for forskere og praktikere i målgruppen for Tidsskrift for omsorgsforskning
 • viser kjennskap til sentral faglitteratur innenfor sitt tema
 • presenterer ny innsikt
Fagartikler blir også først vurdert av redaktøren med tanke på relevans og kvalitet. De vurderes av bare én fagfelle. Fagartiklene presenterer erfaringer, faglig kunnskap og vurderinger i en friere form enn vitenskapelige artikler, jf. eget avsnitt over.

Forfatter vil motta ferdig pdf av artikkelen når den er publisert.

RETTIGHETER

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses på http://www.nffo.no.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter (www.idunn.no).

Sist publiserte tidsskrifter

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon