Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 111-133)
av Amund Bjøranger Tørum
Sammendrag

Artikkelen beskriver noen utviklingslinjer i norsk og nordisk voldgift, og hvordan denne utviklingen har skapt et større behov for transparens og forutsigbarhet om voldgiftsprosessen. Det gis også en kort oversikt over hvordan NOMAs «Best Practice Guidelines» kan bidra til dette.

Vitenskapelig publikasjon
(side 134-152)
av Harald S. Kobbe & Peter L. Bernardt
Sammendrag

Artikkelen behandler lovkrav og praktiske spørsmål knyttet til utarbeidelse, innhold og fremleggelse av hjelpedokumenter i sivile saker for alminnelige domstoler og i voldgiftssaker, herunder omstendigheter som kan føre til at hjelpedokumenter avskjæres. Forfatterne tar til orde for at spørsmål om utarbeidelse av slike dokumenter bør behandles så tidlig som mulig under saksforberedelsen, og ikke først rett forut for eller under hovedforhandlingen. Et bærende synspunkt er at ellers kan kompliserte og omfattende dokumentbevis miste sin betydning som del av rettens avgjørelsesgrunnlag.

Vitenskapelig publikasjon
(side 153-158)
av Arne Ringnes
Sammendrag

Artikkelen redegjør for reglene om vinningsavståelse ved immaterialrettskrenkelser, produktetterligninger og misbruk av forretningshemmeligheter mv.

Vitenskapelig publikasjon
(side 159-190)
av Erik Monsen
Sammendrag

I kjølvannet av havarerte kontraktsforhandlinger, dvs. forhandlinger som ikke har ledet frem til bindende avtale, kan det tenkes å bli fremsatt krav om kompensasjon for ressursbruk underveis i forhandlingene. Utgangspunktet er utvilsomt at hver av partene må bære omkostningene knyttet til egen ressursbruk i form av f.eks. reiseutgifter, forberedende undersøkelser eller foregrepet oppfyllelse av den ytelsen som det forhandles om. Unntak kan tenkes forankret i avtale, erstatningsrettslige regler eller regler om restitusjon av berikelse som følge av uoppfordret innsats. Artikkelens hovedproblemstilling vedrører krav om slik kompensasjon på berikelsesrettslig grunnlag i tilfeller der den ene partens ressursbruk underveis i forhandlingene har resultert i en tilfeldig (ikke-bestilt) fordel (berikelse) for den andre parten. Basert bl.a. på en gjennomgang og analyse av tilgrensende lovfestet og ulovfestet rett, samt et komparativt utsyn til Draft Common Frame of Reference og engelsk rett, blir det konkludert med at tilførsel av betydelig berikelse kan gi grunnlag for krav på kompensasjon i den utstrekning dette finnes rimelig. Det er tale om en snever unntaksregel som supplerer regler om avtaleinngåelse på måter som kan bidra til å bøte på mer eller mindre uheldige eller urimelige konsekvenser av at bindende avtale ikke anses kommet i stand. Avslutningsvis i artikkelen blir det reist spørsmål om unntaksregelen kan tenkes å ha en tilsvarende supplerende funksjon i relasjon til regler om pristillegg for tilleggs- og endringsarbeid.

Vitenskapelig publikasjon
(side 191-226)
av Karin Fløistad
Sammendrag

ESA henla høsten 2017 en omfattende klagesak mot Norge der spørsmålet var om adgangen til å forbeholde offentlige kontrakter til ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester er forenlig med EØS-regelverket om offentlige anskaffelser. Vedtaket er etter sin ordlyd begrenset til å vurdere rettstilstanden etter det nå opphevede direktiv 2004/18/EC. Hvordan nasjonale velferdsordninger skal sikre en viss deltakelse av ideelle leverandører, er et spørsmål som har stor politisk interesse i alle de skandinaviske landene.

Denne artikkelen drøfter dette spørsmålet i lys av det nye direktivet om offentlige anskaffelser, direktiv 2014/24/EU, som utfordrer tidligere ordninger i alle de skandinaviske landene. Praksis fra EU- og EFTA institusjonene står her sentralt, særlig saker fra EU-domstolen. Innholdet i sekundærlovgivningen analyseres også opp mot traktatsrevisjonene i EU på området for velferd. Artikkelen er en oppfølging av et av temaene i en mer omfattende rapport til Nærings- og fiskeridepartementet våren 2017 om bruk av ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester. Artikkelen tar imidlertid utgangspunkt i den fellesskandinaviske utfordringen, og innarbeider blant annet henleggelsesvedtaket fra ESA som har interesse for det nasjonale handlingsrommet. Artikkelen kaster lys over prinsippet om statenes frihet til selv å organisere de nasjonale velferdsordningene, og særlig statenes mulighet til å sette rammer for private aktører som skal levere helse- og sosialtjenester.

Tidsskrift for forretningsjus

2-2018, årgang 24

Ansvarlig redaktør

Amund Bjøranger Tørum, advokat dr. juris i Advokatfirmaet Schjødt

 

 

Redaksjonssekretær

Eirik Wold Sund, førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling

 

 

Redaksjon

Borgar Høgetveit Berg, dommer i Norges Høyesterett

Margrethe Buskerud Christoffersen, førsteamanuensis dr. juris ved Universitet i Oslo

Kåre Lilleholt, professor dr. juris ved Universitetet i Oslo

Arnt Skjefstad, førsteamanuensis ph.d ved ved Universitetet i Bergen

Terese Smith Ulseth, sekretariatsleder dr. juris i Domstolkommisjonen

Monica Viken, førsteamanuensis ph.d ved Handelshøyskolen BI

 

 

Redaksjonsråd

Stig Berge, advokat i Advokatfi rmaet Thommessen

Herman Bondeson, advokat i Advokatfi rmaet Haavind

Lars Knem Christie, advokat i Advokatfi rmaet Selmer

Olav Hustad, advokat og direktør i Statoil

Ola Nisja, advokat i Wikborg Rein Advokatfirma

Ronny Lund, advokat i Advokatfi rmaet Wiersholm

Mats Sæther, advokat i Nordisk Skibsrederforening

Christian Fredrik Michelet, advokat i Michelet & Co Advokatfirma

Beret Sundet, advokat i Advokatfi rmaet BAHR

 

 

Kontakt

abt@schjodt.no

eirik.sund@jp.dep.no

 

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

wwww.idunn.no/tidsskrift_for_forretningsjus

 

 

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på wwww.idunn.no/tidsskrift_for_forretningsjus.

 

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

 

 

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på wwww.idunn.no/tidsskrift_for_forretningsjus#rights.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

 

ISSN Print: 0805-4355

ISSN Online: 0809-9510

DOI: 10.18261/issn.0809-9510

 

© Universitetsforlaget 2018 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon