Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Lederartikkel
(side 77-80)
av Amund Bjøranger Tørum
Artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 81-96)
av Borgar Høgetveit Berg
Sammendrag

Artikkelen drøftar om det er rom for materiell prosessleiing i voldgift. Forfattaren viser at lovgjevars val om at Noreg skal vera eit «modellovland», den lovtekniske utforminga av voldgiftslova og ikkje minst dei voldgiftsrettslege grunnprinsippa om partsautonomi og likebehandling, tilseier at det ved voldgift ikkje er høve for voldgiftsretten til å drive materiell prosessleiing utover retten og plikta til å klargjera partanes påstandsgrunnlag.

Den partsudpegede voldgiftsdommers stilling
(Sektionsmøde 41. Nordiske Juristmøde, august 2017)
Vitenskapelig publikasjon
(side 97-122)
av Mogens Skipper-Pedersen
Sammendrag

En partsudpeget voldgiftsdommer har som udgangspunkt den samme stilling som de øvrige voldgiftsdommere. Der har imidlertid inden for de seneste år været en debat i den internationale voldgiftslitteratur om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at lade en part vælge sin egen voldgiftsdommer. Kritikken er gået på, at den ensidige udpegning i sig selv medfører en risiko for inhabilitet eller i det mindste en oplevet inhabilitet hos den anden part i voldgiftssagen – en «etisk bias».

Dette debatindlæg fokuserer på denne problematik i et nordisk perspektiv, men medtager tillige relaterede temaer om afgivelse af dissens i voldgiftssager, om erhvervsaktive dommeres deltagelse i voldgiftssager, om kommunikationen mellem voldgiftsdommeren og den udpegende part, om den partsudpegede voldgiftsdommer har en særlig rolle eller loyalitetspligt over for den udpegende part, og om der bør være pligt for en voldgiftsdommer til at oplyse antallet af alle tidligere udpegninger fra en part og dennes advokatfirma.

Der lægges i referatet op til en drøftelse af følgende temaer:

1. Bør partsudpegede voldgiftsdommere forbydes eller begrænses?

2. Bør dissenser i voldgift forbydes eller begrænses?

3. Bør en erhvervsaktiv dommer («a sitting judge») kunne udpeges som voldgiftsdommer i kommercielle voldgiftssager, herunder som partsudpeget?

4. Hvor går grænsen for tilladelig kommunikation med den udpegende part?

5. Har en partsudpeget voldgiftsdommer en særlig rolle over for den udpegende part?

6. Bør en partsudpeget voldgiftsdommer have pligt til at oplyse om antallet af alle tidligere udpegninger fra den pågældende part og dennes advokat/advokatfirma?

Bokmelding
Artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 135-166)
av Magne Strandberg & Arnt Skjefstad
Sammendrag

Gjør daglig leder eller et styremedlem uaktsomme feil i tjenesten for selskapet, kan erstatningsoppgjøret skje med betaling fra selskapet eller fra den som har gjort feilen personlig, typisk der selskapet mangler penger. Artikkelen tar opp reglene om personlig ansvar for selskapsledelsen etter aksjeloven § 17-1 og forholdet til reglene i skadeserstatningsloven § 2-3 om vern av «arbeidstaker» mot fullt personlig ansvar. Her blir det gjort rede for hvordan selskapets ansvar for egne handlinger (organansvaret) og ansvaret for egne ansatte (arbeidsgiveransvaret) har utviklet seg i tiden etter 1969, ettersom skillet mellom disse reglene var ment å avgrense virkeområdet for skadeserstatningsloven § 2-3. I artikkelen påvises det at denne systematikken ikke lenger er treffende for utformingen av reglene om personlig ansvar i selskapsforhold, og forfatterne ser nærmere på noen konsekvenser av dette.

Tidsskrift for forretningsjus

2-2017, årgang 23

Forfatterveiledning og informasjon om tidsskriftet er tilgjengelig på tidsskriftets hjemmeside:

wwww.idunn.no/tidsskrift_for_forretningsjus

Det må ikke kopieres fra dette tidsskriftet i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor.

Henvendelser om abonnement, forsendelse, e-tilgang og elektronisk tilgang til Jusspakken rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Adresse: Universitetsforlaget, Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: abonnement@universitetsforlaget.no

 

REDAKSJONENS EPOST:

abt@schjodt.no

eisu@schjodt.no

 

ANSVARLIG REDAKTØR

Amund Bjøranger Tørum, advokat i Schjødt

 

REDAKSJONSSEKRETÆR

Åsne Midtsund

 

REDAKSJON

Borgar Høgetveit Berg, dommer i Norges Høyesterett

Margrethe Buskerud Christoffersen, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

Kåre Lilleholt, professor ved Universitetet i Oslo

Arnt Skjefstad, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen

Terese Smith Ulseth, sekretariatsleder i Domstolkommisjonen

Monica Viken, førsteamanuensis og instituttleder ved Handelshøyskolen BI

 

REDAKSJONSRÅD

Stig Berge, advokat i Thommessen

Herman Bondeson, advokat i Haavind

Lars Knem Christie, advokat i Selmer

Olav Hustad, advokat i Statoil

Ola Nisja, advokat i Wikborg Rein

Ronny Lund, advokat i Wiersholm

Karl Even Rygh, advokat oi Nordisk Skibsrederforening

Christian Fredrik Michelet, advokat i Michelet & Co

Beret Sundet, advokat i BA-HR

 

Tidsskrift for forretningsjus kommer med fire hefter i året.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 0805-4355

ISSN Online: 0809-9510

DOI: 10.18261/issn.0809-9510

 

© Universitetsforlaget 2017 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon