Artikkelforfatteren sammenligner reguleringen av innsideinformasjon i verdipapirhandelloven fra 2007 og markedsmisbruksforordningen som trådte i kraft i EU 3. juli 2016. I artikkelen understreker artikkelforfatteren at markedsmisbruksforordningen gjelder for en rekke norske utstedere, meglere og investorer allerede før forordningen er gjennomført i norsk rett. Det avgjørende etter markedsmisbruksforordningen er om de aktuelle finansielle instrumentene er tatt opp til handel på en regulert markedsplass i EU, uavhengig av hvor den aktuelle investoren, megleren eller utstederen befinner seg eller har sitt hovedsete. Artikkelforfatteren behandler særlig reguleringen av listeføringsplikt, informasjonsplikt, meldeplikt for primærinnsidere, markedssonderinger og handleforbud i både verdipapirhandelloven og markedsmisbruksforordningen.

Nøkkelord: markedsmisbruksforordningen, verdipapirhandelloven, innsideinformasjon, innsidehandel, markedsmisbruk, markedsatferd, verdipapirmarkedet, verdipapirhandel, listeføringsplikt, informasjonsplikten, primærinnsidere, markedssonderinger