Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel
(side 252-278)
av Tore Lunde
Sammendrag

Artikkelen set søkelys på grunnvilkåret for bruk av konkurranseklausular i arbeidsforhold etter innskjerpinga i dei nye reglane i arbeidsmiljølova kapittel 14 A – vilkåret om at konkurranseklausulen må vere «nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse», jf. aml. § 14 A-2 første ledd andre punktum, i tillegg til nokre tilgrensande emne. Forfattaren stiller seg kritisk til kriteriet «særlige behov for vern mot konkurranse», dels grunna utfordringar med å operasjonalisere vilkåret, dels fordi handlingsrommet for å avtale konkurranseklausular kan ha blitt for avgrensa.

(side 279-293)
av Miriam Skag
Sammendrag

Temaet for artikkelen knytter seg til foreldelse av skadelidtes direktekrav i ansvarsforsikringsforhold. Spørsmålet som drøftes er om skadelidte kan påberope seg skadevolderens melding av kravet til ansvarsforsikringsselskapet, med den følgen at skadelidtes direktekrav anses «meldt til selskapet» etter fal. § 8-6 tredje ledd. Etter gjeldende rett er spørsmålet uavklart. Forfatteren foretar en rettspolitisk drøftelse der det argumenteres for at skadelidte må kunne påberope seg skadevolderens melding.  

Vitenskapelig publikasjon
(side 294-304)
av Kåre I. Moljord
Sammendrag

Artikkelen redegjør for Disiplinærnemndens praksis for hva som er «utøvelse av advokatvirksomhet» som vilkår for klage mot advokat for brudd på «Regler for god advokatskikk» eller for høyt salær. Artikkelen omtaler også avvisning når domstolene behandler samme spørsmål som vil komme opp til vurdering hos disiplinærmyndighetene.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon