Sammendrag:

Artikkelen ser nærmere på erstatningsregelen i artikkel 25.3 tredje ledd i henholdsvis NTK 07 og NTK 15, herunder dens virkeområde og hvilken betydning det får at bestemmelsens ordlyd i NTK 15 er blitt endret sammenlignet med tidligere versjon. Gjennomgangen viser at mens selskapets adgang til å kreve erstatning etter den nye bestemmelsen i NTK 15 isolert sett er utvidet som følge av at leverandørens ansvarsgrunnlag nå synes å være objektivt, innebærer den samme bestemmelsen en innsnevring av hvilke utgiftsposter selskapet kan kreve dekket. Dette illustreres blant annet ved at selskapet ikke lenger vil kunne kreve utgifter knyttet til midlertidige løsninger (surrogater).

Nøkkelord: NTK 07, NTK 15, artikkel 25.3, erstatningsansvar, erstatningsplikt, utbedringsplikt, midlertidig løsning, surrogat, ellers gjeldende regler, tilkomstutgifter, konstatering av mangel, beslektede utgifter, kontrollansvar, sole remedy, kjøpsloven §§ 2, 23, 36, 40, 67.