Sammendrag:

Artikkelen gjennomgår og analyserer kravet om årsakssammenheng i materielle konkurranserettslige vurderinger, og problematiserer spesielt bruken av «kontrafaktiske scenarier». Forfatteren viser at slike kontrafaktiske vurderinger også benyttes utenfor årsakskravet, da som ledd i normative vurderinger av bl.a. proporsjonalitet. Det påvises at årsaksvurderingen i konkurranseretten baseres på betingelseslæren, men at det er ulikheter med for eksempel erstatningsretten mht. tilpasninger av denne. Særlig fokus rettes mot årsaksvurderingen i fusjonskontrollen. Her stilles det kritiske spørsmål om praksis under «fallittbedriftforsvaret» virkelig kan forsvares på bakgrunn av en vurdering av faktisk årsakssammenheng, eller om det kreves en modifikasjon av betingelseslæren. Endelig gås det inn på forholdet mellom den konkurranserettslige og erstatningsrettslige årsaksvurderingen der konkurransereglene benyttes som grunnlag for erstatningsansvar

Nøkkelord: Konkurranserett, årsakssammenheng, failing firm, fusjonskontroll, erstatningsansvar, kontrafaktisk, counterfactual