Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Tidsskrift for forretningsjus
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Tidsskrift for forretningsjus
Norwegian Journal of Commercial Law

Tidsskriftet er et veletablert og praktisk vinklet forretningsjuridisk fagtidsskrift.

Tidsskriftet konsentrerer seg om praktiske forretningsjuridiske spørsmål, men er også med på å sette mer prinsipielle rettsvitenskapelige problemer med tilknytning til næringslivet og forvaltning under debatt. Tidsskriftet retter seg mot advokater og jurister som arbeider med forretningsjus, og andre innen næringsliv og offentlig forvaltning.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
  • SHERPA/RoMEO
  • Google Scholar
  • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
  • The Summon Service (ProQuest)
  • Ebsco Discovery Services
  • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige).
Ansvarlig redaktør
Amund Bjøranger Tørum, advokat i Advokatfirmaet Schjødt

Redaksjonssekretær
Eirik Wold Sund, førstekonsulent i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet

Redaksjon
Borgar Høgetveit Berg, dommer i Norges Høyesterett
Margrethe Buskerud Christoffersen, professor ved Universitetet i Oslo
Kåre Lilleholt, professor ved Universitetet i Oslo
Arnt Skjefstad, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen
Terese Smith Ulseth, sekretariatsleder i Domstolkommisjonen
Monica Viken, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI

Redaksjonsråd
Stig Berge, advokat i Advokatfirmaet Thommessen
Herman Bondeson, advokat i Advokatfirmaet Haavind
Lars Knem Christie, advokat i Advokatfirmaet Selmer 
Olav Hustad, advokat og direktør i Statoil
Ola Nisja, advokat i Wikborg Rein Advokatfirma
Ronny Lund, advokat i Advokatfirmaet Wiersholm
Mats Sæther, advokat i Nordisk Skibsrederforening
Christian Fredrik Michelet, advokat i Michelet & Co Advokatfirma
Beret Sundet, advokat i Advokatfirmaet BAHR


 
Tidsskrift for forretningsjus er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
  • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
  • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering
  • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering
FORFATTERVEILEDNING for Tidsskrift for forretningsjus
Manuskripter som redaksjonen mottar vil i første omgang bli vurdert av ansvarlig redaktør, som avgjør om manuskriptet skal sendes til fagfellevurdering. Manuskripter som ikke blir sendt til fagfellevurdering vil ikke bli antatt for publisering. Når fagfellevurderingen foreligger vil forfatteren bli underrettet om artikkelen er blitt antatt for publisering, om artikkelen kan bli antatt for publisering etter bearbeiding, eller om den ikke blir antatt for publisering. Antatt artikkel vil, etter korrektur, bli publisert elektronisk i første omgang, og
deretter i tidsskriftets papirversjon.

INNSENDING
Manuskripter sendes til ansvarlig redaktør per e-post: abt@schjodt.no. Arbeider som har vært trykket andre steder, vil normalt ikke bli antatt.

KRAV TIL MANUSKRIPTER
Manuskriptet bør være omhyggelig gjennomarbeidet og kontrollert før det sendes inn til
redaksjonen. Henvisninger etc. bør være i samsvar med kravene i denne veiledningen.

Manuskripter skal inneholde:
· Artikkeltittel og ev. undertittel
· Sammendrag
· 4–8 nøkkelord
· Referanser

I tillegg må forfatter legge ved:
· Forfatteropplysninger: Navn, akademisk grad, stilling/institusjonstilknytning
· Forfatterens e-postadresse og vanlig postadresse

FAGFELLEVURDERING
Ettersom alle artikler skal gjennomgå fagfellevurdering, skal forfattere sende én fil som inneholder forfatterens navn, andre forfatteropplysninger og teksten, og en fil som kun inneholder manuskriptet med sammendrag, nøkkelord og referanser.

FORMAT
Manus må leveres elektronisk i Word-format (Times New Roman 12 og halvannen linjeavstand), og skal ikke inneholde orddelinger eller koder for overskrifter eller annet, unntatt for angivelse av kursiv. PDF godtas ikke.

LENGDE PÅ ARTIKKELEN
Tidsskrift for forretningsjus har ingen minimums- eller maksimumsgrense når det gjelder lengde på artikkelen. Det understrekes likevel at (master)avhandlinger normalt ikke er egnet for publisering uten betydelig bearbeiding og forkorting.

ARTIKKELTITTEL
Tittelen bør være kort og presis. Det samme gjelder ev. undertittel. Av hensyn til layout og digital publisering, er det ikke anledning å bruke stjernenote eller fotnote i artikkeltittel eller undertittel.

FORFATTERINFORMASJON
Forfatternavn. Forfatteren må informere om nåværende stilling/institusjonstilknytning og e-post.

SAMMENDRAG
Maksimum 750 tegn m/mellomrom. Sammendrag plasseres rett under forfatterinformasjonen i manuskriptet. Sett «Sammendrag» som overskrift. Sammendraget skal skissere problemstilling, analysemetode og hovedresultater.

NØKKELORD
Forfatteren må sette opp 4–8 nøkkelord som er relevante og beskrivende for temaet i artikkelen.

MANUSTEKSTEN
Manuskriptet må leveres med tydelige overskriftsnivåer. Det skal være helst to, og maksimum tre, overskriftsnivåer i tillegg til tittel. Unngå understreking (også i overskrifter) og hyperlenker. Bruk kursiv og ikke fet skrift ved fremheving av viktig innhold.

NOTER
Manuskriptet skal ha fotnoter i arabiske tall og føres fortløpende.

BOKANMELDELSER
Forfattere som skriver bokanmeldelser skal som «overskrift» bruke en standard litteraturreferanse: Bokens forfatter(e): Bokens tittel og undertittel, utgave eller opplag; utgivelsessted: forlag, og utgivelsesår, samt sidetall. ISBN-nummer kan tas med.

LAYOUT
På grunn av arbeidet med layout og ombrekking må forfatteren unngå komplisert oppsett av tekstelementene (faner, harde sider, osv.).
· Nummerering bør unngås med mindre det er nødvendig for artikkelens innhold.
· Overskriftsnivåer må være tydelig angitt og artikkelen kan ikke overgå mer enn 3overskriftsnivåer i tillegg til tittel. Forlaget anbefaler maks 2 overskriftsnivåer i selve artikkelen. Overskriftsnivåene markeres med ulik fontstørrelse og settes i fet skrift.
· Fotnoter kan ikke benyttes i titler, men kun i selve teksten. Bruk fotnote fremfor stjernenote.
· Alle forkortelser skal skrives fullt ut første gang de brukes med mindre det er etablerte forkortelser som kr, mva., kg og liknende.
· Sitater settes i anførselstegn («….»). Ved sitater som går over 30 ord, settes disse som blokksitat (settes ved hjelp av inntrykk) og anførselstegn fjernes.

REFERANSER 
Det vises i hovedsak til Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster.

DOI-referanser
Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOIkoden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/. Eksempel på plassering av DOI-kode med APA-referansestilen: J. Müller, The Sound of Silence, Historische Zeitschrift, 2011, 292: 1–29. DOI: http://dx.doi.org/10.1524/hzhz.2011.0001.

KORREKTUR
Antatt artikkel vil bli stilet i tråd med tidsskriftets mal og korrekturlest. Korrekturlest artikkel vil bli sendt til forfatter for kontroll og godkjenning. Det er ikke anledning til å foreta større endringer som vil kreve ny vurdering av redaksjonen på dette tidspunktet. Mindre endringer kan tas i forbindelse med kontroll av korrekturen.

Artikkelforfatteren vil normalt få tilsendt korrekturlest manuskript for godkjenning. Den ferdigsatte artikkelen vil bli sendt til orienterende korrektur. Tilføyelser og endringer i korrekturen må unngås. Direkte feil skal rettes, og mindre, nødvendige endringer av hensyn til senere tilkommet materiale kan foretas. Godkjent korrekturlest artikkel, vil bli sendt til setting. Setteriet sender 1. korrektur til forfatter. Eventuelle merknader til 1. korrekturen sendes fra forfatter til redaksjonssekretæren senest innen 3 arbeidsdager. 2 korrekturen leses normalt kun av redaksjonen.

FORFATTEREKSEMPLARER
Forfattere mottar ett eksemplar av papirheftet og en PDF-fil av artikkelen.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon