Blir mødre favorisert i foreldretvister om bosted for barn? Dette spørsmålet skal belyses med utgangspunkt i et større antall lagmannsrettsdommer som strekker seg over en lengre tidsperiode. Jakten på kjønnede mønstre foregår langs to spor. For det første analyseres de argumentene som legges til grunn for valg av bosted. For det andre analyseres om sentrale kjennetegn ved dommene som ikke inngår i begrunnelsene for utfall, likevel kan avdekke kjønnede mønstre. Kort oppsummert viste det seg å være både kjønnede og ikke-kjønnede dimensjoner både i forhold til argumenter for utfallet i dommene og kjennetegn ved sakene.

Nøkkelord: foreldretvister, bosted, utfall, kjønnede mønstre