Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 95-114)
av Kristin Skjørten
Sammendrag

Blir mødre favorisert i foreldretvister om bosted for barn? Dette spørsmålet skal belyses med utgangspunkt i et større antall lagmannsrettsdommer som strekker seg over en lengre tidsperiode. Jakten på kjønnede mønstre foregår langs to spor. For det første analyseres de argumentene som legges til grunn for valg av bosted. For det andre analyseres om sentrale kjennetegn ved dommene som ikke inngår i begrunnelsene for utfall, likevel kan avdekke kjønnede mønstre. Kort oppsummert viste det seg å være både kjønnede og ikke-kjønnede dimensjoner både i forhold til argumenter for utfallet i dommene og kjennetegn ved sakene.

Vitenskapelig publikasjon
(side 115-144)
av Mina Hennum Mohseni
Sammendrag

Barns rett til å bli hørt etter barnekonvensjonen artikkel 12 er gjennomført i en rekke bestemmelser på ulike rettsområder i norsk lovgivning. Denne artikkelen presenterer lovgivers språklige valg ved gjennomføringen i ulike lover: Grunnloven, barnelova, barnevernloven, forvaltningsloven, opplæringslova, pasient- og brukerrettighetsloven og vergemålsloven. Variasjonen mellom bestemmelsene og mellom disse og artikkel 12 blir diskutert, og det stilles spørsmål om de språklige valgene skaper språklig uklarhet og om de har rettslig betydning. Artikkelen ble ferdigstilt før Prop. 133 L (2020–2021) Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven ble lagt frem, og denne proposisjonen er derfor ikke behandlet i artikkelen.

Vitenskapelig publikasjon
(side 145-163)
av Peter Hambro
Sammendrag

I den nye arveloven er det i forhold til 1972-loven gjort flere viktige endringer i reglene om avkall på forventet og falt arv og reglene om avkortning. Når en arvelater har flere barn og gir forskudd på arv til ett av dem, vil disse endringene kunne skape problemer i fremtiden når arvelater ønsker lik arvebehandling av sine barn. I artikkelen redegjøres det for forskjellige fremgangsmåter som en arvelater kan bruke for å gjennomføre sine ønsker.

Vitenskapelig publikasjon
(side 164-174)
av Tone Sverdrup
Sammendrag

En ektemann som var deleier i et artistmanager-selskap ved ekteskapets inngåelse, krevde skjevdelt verdiene i manager-virksomheten han eide ved skilsmissen, da han mente verdiene klart kunne føres tilbake til det opprinnelige selskapet samt til gaver fra morfaren, jf. el. § 59 første ledd. Han fikk ikke medhold av Høyesterett. I dommen tas det stilling til flere generelle tolkingsspørsmål knyttet til beviskravet «klart» og kriteriet «føres tilbake til». Dommen inneholder også uttalelser med særlig relevans for skjevdeling av næringsvirksomhet, blant om personlig goodwill og markedsmessig lønn.

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål

2-2021, årgang 19

Ansvarlig redaktør

Aslak Syse, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

 

Redaksjon

John Asland, professor ph.d. ved Universitetet i Oslo

Camilla Bernt, professor ph.d. ved Universitetet i Bergen

Tone Sverdrup, professor dr. juris ved Universitetet i Oslo

 

Redaksjonssekretær

Åsne Midtsund

 

Redaksjonsråd

Ramborg Elvebakk, advokat i Advokatfirmaet Hjort

Torstein Frantzen, lagdommer dr. juris i Gulating lagmannsrett

Katrine Kjærheim Fredwall, Lovrådgiver ph.d., Justis- og beredskapsdepartementet

Trude Haugli, professor dr. juris ved UiT Norges arktiske universitet

Torunn E. Kvisberg, førsteamanuensis ph.d. ved Høgskolen i Innlandet

Kirsten Sandberg, professor dr. juris ved Universitetet i Oslo

Karl Harald Søvig, professor dr. juris ved Universitetet i Bergen

Sicilie Tveøy, advokat i Advokatfirmaet Hjort

Inge Unneberg, førsteamanuensis ph.d. ved Handelshøyskolen BI

 

Kontakt

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp

 

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp#rights Tidsskriftet er også tilgjengelig på www.juridika.no.

 

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål kommer med fire hefter i året.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

 

Omslag: Kord

Sats: Type-it AS, Trondheim

 

ISSN Print: 1503-2965

ISSN Online: 0809-9553

DOI: 10.18261/issn.0809-9553

 

© Universitetsforlaget 2021 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon