Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 91-93)
av Asbjørn Strandbakken
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 94-107)
av Fredrikke Fjellberg Moldenæs
Sammendrag

Utlending som søker om oppholdstillatelse i Norge på bakgrunn av familiegjenforening og/eller familieetablering med ektefelle eller samboer, må etter dagens regelverk bo sammen med ektefelle eller samboer i tre år for å få permanent oppholdstillatelse, jf. utlendingsloven § 62 første ledd, jf. § 40 tredje ledd og § 41 første ledd.1 Dersom samlivet opphører tidligere, må utlending som hovedregel forlate riket. En mulig konsekvens av treårskravet er dermed at utlending blir i forholdet av frykt for å bli sendt ut av landet. Denne artikkelen vil ta for seg treårskravet, og kravets negative konsekvenser for minoritetskvinner som utsettes for vold av sin samboer eller ektefelle. Et unntak fra hovedregelen er utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b som gir rett til oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag på bakgrunn av mishandling i samlivsforholdet. Spørsmålet er om unntaksbestemmelsen evner å begrense de negative konsekvensene av treårskravet.

Vitenskapelig publikasjon
(side 108-125)
av Henning Kristiansen
Sammendrag

Proformavurderingen ved overdragelser av formuesgoder mellom ektefeller og samboere skal i utgangspunktet foretas etter en subjektiv proformaregel. Det avgjørende er hva partene har ment eller avtalt. I nyere rettspraksis er det imidlertid lagt til grunn at proforma også kan foreligge etter en objektiv regel som tar utgangspunkt i en helhetlig vurdering av den påberopte overføringen. Artikkelen tar for seg innholdet i det subjektive proformabegrepet og i hvilken grad det er rom for en objektiv vurdering ved overdragelser av formuesgoder mellom ektefeller og samboere.

Kulturelle fallgruver i vurderinger av foreldrenes omsorgsevne
Innspill og veiledning for barnevern, sakkyndige og rettens aktører
Vitenskapelig publikasjon
(side 126-147)
av Judith van der Weele og Elwira Magdalena Fiecko
Sammendrag

Artikkelen gjennomgår potensielle, kulturelle feilkilder ved vurderinger av omsorg i minoritetsfamilier. Det tas utgangspunkt i egen erfaring som sakkyndige, veiledere og behandlere. Hensikten er å bidra til etterprøvbarhet av psykologfaglige omsorgsvurderinger. Artikkelen gir eksempler hentet fra sakkyndige utredninger. Vurderingene er foretatt med grunnlag i lekeobservasjoner og foreldre med lite verbal kommunikasjon. Artikkelen beskriver også alternative former for emosjonell omsorg. Kommunikasjonsutfordringer og migrasjon kan føre til krise hos foreldre og bidra til midlertidig funksjonsfall i omsorgsutøvelse. Kulturell analyse som verktøy kan kvalitetssikre vurderinger i større grad enn det som gjøres i dag.

Bakgrunnen for våre innspill i denne artikkelen er at vi til sammen har utredet over hundre minoritetsfamilier som sakkyndige, både i utredningsinstitusjoner (foreldre-barn-senter), i behandling og i veiledning av kolleger.

Domskommentar
(side 148-159)
av Kirsten Sandberg

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål

2-2020, årgang 18

Ansvarlig redaktør

Aslak Syse, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

 

Redaksjon

John Asland, professor ph.d. ved Universitetet i Oslo

Camilla Bernt, professor ph.d. ved Universitetet i Bergen

Tone Sverdrup, professor dr. juris ved Universitetet i Oslo

 

Redaksjonssekretær

Åsne Midtsund

 

Redaksjonsråd

Ramborg Elvebakk, advokat i Advokatfirmaet Hjort

Torstein Frantzen, lagdommer dr. juris i Gulating lagmannsrett

Katrine Kjærheim Fredwall, Lovrådgiver ph.d., Justis- og beredskapsdepartementet

Trude Haugli, professor dr. juris ved UiT Norges arktiske universitet

Torunn E. Kvisberg, førsteamanuensis ph.d. ved Høgskolen i Innlandet

Kirsten Sandberg, professor dr. juris ved Universitetet i Oslo

Karl Harald Søvig, professor dr. juris ved Universitetet i Bergen

Sicilie Tveøy, advokat i Advokatfirmaet Hjort

Inge Unneberg, førsteamanuensis ph.d. ved Handelshøyskolen BI

 

Kontakt

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp

 

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp#rights Tidsskriftet er også tilgjengelig på www.juridika.no.

 

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål kommer med fire hefter i året.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

 

Omslag: Kord

Sats: Type-it AS, Trondheim

 

ISSN Print: 1503-2965

ISSN Online: 0809-9553

DOI: 10.18261/issn.0809-9553

 

© Universitetsforlaget 2020 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon