I forskningsprosjektet «Høring av barn i mekling» har vi studert meklinger hvor barn og ungdom har vært involvert i meklingsprosessen gjennom en samtale med mekler uten foreldrene til stede. Barn og unge er i all hovedsak svært tilfredse med å delta. Hvordan kan vi forstå denne tilfredsheten? Og hva sier dette om kulturelle kontekster for barndom i dag og barns posisjon i meklingskonteksten? I denne artikkelen undersøker vi slike spørsmål ved å utforske hvilken mening og kvalitet barn og unge tilskriver egen involvering i foreldremeklingsprosessen. Artikkelen baserer seg på analyser av et åpent spørsmål i spørreskjema fylt ut av 111 barn og unge som har hatt en egen samtale med mekler. Analysene er teoretisk forankret i barndomssosiologiens syn på barn som aktører og en hermeneutisk forståelse av mening. Resultatene viser at barn og unge tilskriver egen deltakelse mening knyttet til både meklingsordningen, retten de har til å delta, og behov for bearbeiding.

Nøkkelord: samlivsbrudd, mekling, barns deltakelse, mening, differensiering og digitalisering av meklingstjenesten