Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 3-6)
av Ingunn Ikdahl
Artikler
Årsartikkel om lovendringer, stønader og lovforslag
Det sjuende blå statsbudsjettet etter stortingskompromisser – lovvedtak, stønader og lovforslag vedtatt eller framsatt i 2019
(side 7-41)
av Aslak Syse
Sammendrag

I artikkelen gjøres – som tidligere år – rede for det vedtatte statsbudsjettet for 2020 på rettsområdene til FAB, samtidig som vedtakene ses i sammenheng med de forhandlingene som fant sted på Granavolden der det ble lagt grunnlag for en flertallsregjering.

Videre presenteres vedtatte lover og lovendringer fra 2019 innenfor FABs interessefelt; flere av disse springer ut av Granavolden-erklæringen.

For lesere som ikke ønsker en oversikt, men kun kjennskap til konkrete vedtak eller særskilte rettsområder, er det utarbeidet en detaljert innholdsfortegnelse.

Vitenskapelig publikasjon
(side 42-59)
av Mona Martnes
Sammendrag

I denne artikkelen behandles spørsmålet om norske myndigheter har plikt til å bistå norske barn i interneringsleirer i Syria med å komme til Norge. Spørsmålet er særlig om det foreligger en slik plikt etter menneskerettighetene, eller om norske myndigheter ikke er forpliktet, fordi barna befinner seg utenfor norsk jurisdiksjon. Artikkelen er basert på en prøveforelesning avholdt 13. november 2019 for ph.d.-graden i rettsvitenskap.

Vitenskapelig publikasjon
(side 60-78)
av Astrid Strandbu, Renee Thørnblad & Anita Salamonsen
Sammendrag

I forskningsprosjektet «Høring av barn i mekling» har vi studert meklinger hvor barn og ungdom har vært involvert i meklingsprosessen gjennom en samtale med mekler uten foreldrene til stede. Barn og unge er i all hovedsak svært tilfredse med å delta. Hvordan kan vi forstå denne tilfredsheten? Og hva sier dette om kulturelle kontekster for barndom i dag og barns posisjon i meklingskonteksten? I denne artikkelen undersøker vi slike spørsmål ved å utforske hvilken mening og kvalitet barn og unge tilskriver egen involvering i foreldremeklingsprosessen. Artikkelen baserer seg på analyser av et åpent spørsmål i spørreskjema fylt ut av 111 barn og unge som har hatt en egen samtale med mekler. Analysene er teoretisk forankret i barndomssosiologiens syn på barn som aktører og en hermeneutisk forståelse av mening. Resultatene viser at barn og unge tilskriver egen deltakelse mening knyttet til både meklingsordningen, retten de har til å delta, og behov for bearbeiding.

Fra praksisfeltet
(side 79-87)
av Grethe Nordhelle
Sammendrag

I artikkelen presenteres sju fallgruver i sakkyndighetsarbeid, blant annet observert i barnevernssaker og saker knyttet til foreldretvister. Disse er basert på egne erfaringer i møter med sakkyndige i ulike instanser. I saker som behandles av rettssystemet, er det en overhyppighet av manipulerende adferd gjennom det skjeve utvalget av foreldre involvert i domstols- eller fylkesnemndsbehandling. Så lenge den diagnostiske forståelsen av systemsvikt i disse sakene er for overfladisk eller feil, vil heller ikke tiltakene som settes inn i opplæringsarbeidet for aktørene i rettssystemet, bli tilstrekkelige.

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål

1-2020, årgang 18

Ansvarlig redaktør

Aslak Syse, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

 

Redaksjon

John Asland, professor ph.d. ved Universitetet i Oslo

Camilla Bernt, professor ph.d. ved Universitetet i Bergen

Tone Sverdrup, professor dr. juris ved Universitetet i Oslo

 

Redaksjonssekretær

Åsne Midtsund

 

Redaksjonsråd

Ramborg Elvebakk, advokat i Advokatfirmaet Hjort

Torstein Frantzen, lagdommer dr. juris i Gulating lagmannsrett

Katrine Kjærheim Fredwall, Lovrådgiver ph.d., Justis- og beredskapsdepartementet

Trude Haugli, professor dr. juris ved UiT Norges arktiske universitet

Torunn E. Kvisberg, førsteamanuensis ph.d. ved Høgskolen i Innlandet

Kirsten Sandberg, professor dr. juris ved Universitetet i Oslo

Karl Harald Søvig, professor dr. juris ved Universitetet i Bergen

Sicilie Tveøy, advokat i Advokatfirmaet Hjort

Inge Unneberg, førsteamanuensis ph.d. ved Handelshøyskolen BI

 

Kontakt

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp

 

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp#rights Tidsskriftet er også tilgjengelig på www.juridika.no.

 

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål kommer med fire hefter i året.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

 

Omslag: Kord

Sats: Type-it AS, Trondheim

 

ISSN Print: 1503-2965

ISSN Online: 0809-9553

DOI: 10.18261/issn.0809-9553

 

© Universitetsforlaget 2018 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon