Artikkelen behandler ekteskapsloven § 59 tredje ledd og retten til å skjevdele også det som er skapt underveis i ekteskapet, der sterke grunner tilsier det. Det er ofte pekt på at det er en høy terskel for å anvende bestemmelsen. I artikkelen konkluderes det med at det gir en mer treffende beskrivelse å si at bestemmelsen bare kan anvendes i de mer atypiske situasjonene.

Rettspraksis tilsier at bestemmelsen særlig anvendes der dette er nødvendig for å sikre ektefelles eller barns levekår, for å sikre at midler som i tråd med partenes forutsetninger reelt sett er samlivet uvedkommende, forblir udelt, og for å kunne skape balanse der den ene kan holde midler utenfor deling som følge av påbud fra giver eller arvelater mv. Rettspraksis viser at retten til skjevdeling etter tredje ledd er en korreksjonsmekanisme som oftest anvendes for å skape et mer økonomisk balansert resultat der det er få midler å fordele.

Nøkkelord: skjevdeling, sterke grunner, terskel, menneskeretter, ekteskapsloven § 59 tredje ledd