Alle har en plikt til å søke å avverge en del nærmere definerte straffbare handlinger (straffeloven § 196). Et av straffebudene som er nevnt i oppregningen i § 196, er forbudet mot mishandling i nære relasjoner (straffeloven § 282). I vår forrige artikkel i FAB 2019 nr. 2 gikk vi gjennom en del grunnleggende rettslige spørsmål, og drøftet momenter som kan gi grunn til å frykte at noen vil bli utsatt for mishandling i nære relasjoner. I denne artikkelen presenterer vi noen praktiske eksempler, drøfter kunnskapskravet og hva som skal til for at en person har oppfylt avvergingsplikten.

Nøkkelord: avvergingsplikt, taushetsplikt, mishandling i nære relasjoner, partnervold, stalking