I denne artikkelen belyses risikobegrepet og hva en risikovurdering i barnevernet innebærer, både med tanke på det barnevernfaglige og de ulike vilkårene i barnevernloven. Det argumenteres for et tydeligere skille mellom to hovedgrupper av risikoutfall: risiko for omsorgssvikt og risiko for helseskade, i tillegg til at risikovurderinger bør differensieres, avhengig av når i barnevernets arbeid vurderingen gjøres.

Forfatteren etterlyser også et tydeligere skille mellom nåtidsvurderinger og fremtidsvurderinger og anbefaler en ny begrepsbruk i barnevernet som gjenspeiler dette skillet; når behovet er å beskrive barnets situasjon i nåtid, anbefales det at begrepet «risikofaktor» erstattes med begrepet «belastningsfaktor».

Nøkkelord: risiko, risikovurderinger, risikofaktorer, kumulativ risiko, omsorgssvikt