Artikkelen er en fortsettelse av Kvisbergs artikkel i nr. 1 for 2019 med samme overskrift.

Den omhandler barnebeskyttelseskonvensjonen – Haagkonvensjonen 1996 – og dens betydning i norsk rett. Konvensjonen har regler om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser om beskyttelse av barn samt om samarbeid og informasjonsutveksling mellom konvensjonsstatene. Det legges vekt på konvensjonens betydning i barnelovsaker, barnevernsaker og ved internasjonal barnebortføring.

Del 1 av denne artikkelen ble publisert i FAB nr. 1, 2019.

Nøkkelord: Haagkonvensjonen 1996, barnebeskyttelseskonvensjonen, barneloven, barnevernloven, jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrding, barnebortføring