Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 111-113)
av Gøril Bjerkan
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 114-130)
av Morten Holmboe, Kjartan Leer-Salvesen og Solveig Karin Bø Vatnar
Sammendrag

Mishandling i nære relasjoner (straffeloven § 282) er meget skadelig. Derfor har alle en plikt til å søke å avverge slik mishandling ved anmeldelse eller på annen måte (straffeloven § 196). Denne avvergingsplikten gjelder også for den som har taushetsplikt, for eksempel en helsearbeider, en lærer eller en sosialarbeider. Å vurdere om et fremtidig lovbrudd er sannsynlig, kan kreve et faglig skjønn der man bygger på erfaringer fra feltet. Ved å anlegge et flerfaglig perspektiv vil vi bidra med kunnskap til slike vurderinger.

Det kan være juridisk krevende å vurdere om vold, trusler eller andre krenkelser i en konkret sak er «mishandling i nære relasjoner» slik at det foreligger en avvergingsplikt. Artikkelen redegjør for de nærmere vilkårene for at straffebudet mot mishandling i nære relasjoner kan anvendes. I FAB nr. 3 for 2019 vil vi i en oppfølgende artikkel (del II) gå nærmere inn på hvilken rett yrkesutøvere med taushetsplikt kan ha til å melde fra om handlinger som ikke nødvendigvis vil rammes av straffeloven § 282, og hvilken kunnskap en person må ha for å kunne straffes for unnlatt avverging.

Vitenskapelig publikasjon
(side 131-149)
av Aud-Keila Bendiksen Kjær
Sammendrag

I denne artikkelen belyses risikobegrepet og hva en risikovurdering i barnevernet innebærer, både med tanke på det barnevernfaglige og de ulike vilkårene i barnevernloven. Det argumenteres for et tydeligere skille mellom to hovedgrupper av risikoutfall: risiko for omsorgssvikt og risiko for helseskade, i tillegg til at risikovurderinger bør differensieres, avhengig av når i barnevernets arbeid vurderingen gjøres.

Forfatteren etterlyser også et tydeligere skille mellom nåtidsvurderinger og fremtidsvurderinger og anbefaler en ny begrepsbruk i barnevernet som gjenspeiler dette skillet; når behovet er å beskrive barnets situasjon i nåtid, anbefales det at begrepet «risikofaktor» erstattes med begrepet «belastningsfaktor».

Vitenskapelig publikasjon
(side 150-198)
av Torunn E. Kvisberg
Sammendrag

Artikkelen er en fortsettelse av Kvisbergs artikkel i nr. 1 for 2019 med samme overskrift.

Den omhandler barnebeskyttelseskonvensjonen – Haagkonvensjonen 1996 – og dens betydning i norsk rett. Konvensjonen har regler om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser om beskyttelse av barn samt om samarbeid og informasjonsutveksling mellom konvensjonsstatene. Det legges vekt på konvensjonens betydning i barnelovsaker, barnevernsaker og ved internasjonal barnebortføring.

Del 1 av denne artikkelen ble publisert i FAB nr. 1, 2019.

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål

2-2019, årgang 16

Ansvarlig redaktør

Aslak Syse, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

 

Redaksjon

John Asland, professor ph.d. ved Universitetet i Oslo

Camilla Bernt, professor ph.d. ved Universitetet i Bergen

Tone Sverdrup, professor dr. juris ved Universitetet i Oslo

 

Redaksjonssekretær

Åsne Midtsund

 

Redaksjonsråd

Ramborg Elvebakk, advokat i Advokatfirmaet Hjort

Torstein Frantzen, lagdommer dr. juris i Gulating lagmannsrett

Katrine Kjærheim Fredwall, stipendiat ved Universitetet i Oslo

Trude Haugli, professor dr. juris ved UiT Norges arktiske universitet

Torunn E. Kvisberg, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet

Kirsten Sandberg, professor dr. juris ved Universitetet i Oslo

Karl Harald Søvig, professor dr. juris ved Universitetet i Bergen

Sicilie Tveøy, advokat i Advokatfirmaet Hjort

Inge Unneberg, førsteamanuensis ph.d. ved Handelshøyskolen BI

 

Kontakt

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp

 

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp#rights.

 

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål kommer med fire hefter i året.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

 

Omslag: Kord

Sats: Type-it AS, Trondheim

 

ISSN Print: 1503-2965

ISSN Online: 0809-9553

DOI: 10.18261/issn.0809-9553

 

© Universitetsforlaget 2018 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon