Barneloven har blitt endret flere ganger de senere år med formål om å styrke barneperspektivet i foreldretvister og gi barn økt beskyttelse mot vold og overgrep. I 2013 avsa Høyesterett en dom som gikk langt i å nekte far samvær med sin fem år gamle datter, sammenlignet med tidligere høyesterettsdommer hvor risiko for overgrep har vært et tema for vurderinger av samvær. I høyesterettsdommen fra 2013 blir også flere momenter fra senere års lovendringer lagt til grunn for avgjørelsen. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilken innflytelse denne dommen har fått for senere lagmannsrettspraksis i saker med påstander om vold eller overgrep.

Nøkkelord: barneloven, samvær, høyesterettsavgjørelser som prejudikat, foreldretvister samværsrett, Rt. 2013 s. 1329