I artikkelen gjøres rede for det vedtatte statsbudsjettet for 2019 på rettsområdene til FAB, samtidig som vedtakene ses i sammenheng med de forhandlingene som fant sted i Stortinget mellom mindretallsregjeringen bestående av de tre partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre på den ene siden og Kristelig Folkeparti på den andre siden. Dette har satt sitt preg på budsjettvedtakene. Partiene har også sluttført forhandlingene for å danne en flertallsregjering, men dette var ikke avklart per 1. januar 2019 som er «cut-off»-dato for denne framstillingen. Den nye regjeringsplattformen er derfor ikke behandlet.

Videre presenteres et utvalg vedtatte lover og lovendringer fra 2018 som trådte i kraft fra høsten 2018 eller fra 1. januar 2019, samt lovforslag framsatt for Stortinget og som per 1. januar 2019 er ubehandlet, i tillegg til et utvalg stortingsmeldinger og høringsnotater fra 2018 innenfor FABs interessefelt.

For lesere som ikke ønsker en oversikt, men kun kjennskap til konkrete forslag eller særskilte rettsområder, er det utarbeidet en detaljert innholdsfortegnelse.

Nøkkelord: statsbudsjettet 2019, trygdestønader, lovforslag, velferdsrett, familierett, barnerett