Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 3-7)
av Camilla Bernt
Artikler
Årsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader
Det sjette blå statsbudsjettet etter stortingskompromisser – lovvedtak, stønader og lovforslag vedtatt eller framsatt 2018
(side 8-52)
av Aslak Syse
Sammendrag

I artikkelen gjøres rede for det vedtatte statsbudsjettet for 2019 på rettsområdene til FAB, samtidig som vedtakene ses i sammenheng med de forhandlingene som fant sted i Stortinget mellom mindretallsregjeringen bestående av de tre partiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre på den ene siden og Kristelig Folkeparti på den andre siden. Dette har satt sitt preg på budsjettvedtakene. Partiene har også sluttført forhandlingene for å danne en flertallsregjering, men dette var ikke avklart per 1. januar 2019 som er «cut-off»-dato for denne framstillingen. Den nye regjeringsplattformen er derfor ikke behandlet.

Videre presenteres et utvalg vedtatte lover og lovendringer fra 2018 som trådte i kraft fra høsten 2018 eller fra 1. januar 2019, samt lovforslag framsatt for Stortinget og som per 1. januar 2019 er ubehandlet, i tillegg til et utvalg stortingsmeldinger og høringsnotater fra 2018 innenfor FABs interessefelt.

For lesere som ikke ønsker en oversikt, men kun kjennskap til konkrete forslag eller særskilte rettsområder, er det utarbeidet en detaljert innholdsfortegnelse.

Vitenskapelig publikasjon
(side 53-74)
av Malin Karlsen og Kristin Skjørten
Sammendrag

Barneloven har blitt endret flere ganger de senere år med formål om å styrke barneperspektivet i foreldretvister og gi barn økt beskyttelse mot vold og overgrep. I 2013 avsa Høyesterett en dom som gikk langt i å nekte far samvær med sin fem år gamle datter, sammenlignet med tidligere høyesterettsdommer hvor risiko for overgrep har vært et tema for vurderinger av samvær. I høyesterettsdommen fra 2013 blir også flere momenter fra senere års lovendringer lagt til grunn for avgjørelsen. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilken innflytelse denne dommen har fått for senere lagmannsrettspraksis i saker med påstander om vold eller overgrep.

(side 75-88)
av Peter Hambro
Sammendrag

I 2013 skrev jeg en artikkel om fremtidsfullmakter i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, se FAB 2013 s. 160–218. Formålet med denne nye, korte artikkel er å gi en oversikt over visse praktiske erfaringer hittil med bruk av fremtidsfullmakter. Dessuten gis en kort presentasjon av rettsstillingen i øvrige nordiske land. En lengre fremstilling av rettsstillingen i Danmark og Sverige kan fås hos forfatteren.

Vitenskapelig publikasjon
(side 89-108)
av Torunn E. Kvisberg
Sammendrag

Artikkelen handler om barnebeskyttelseskonvensjonen – Haagkonvensjonen 1996 – og dens betydning i norsk rett. Konvensjonen har regler om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser om beskyttelse av barn, samt om samarbeid og informasjonsutveksling mellom konvensjonsstatene. Det legges vekt på konvensjonens betydning i barnelovsaker, barnevernsaker og ved internasjonal barnebortføring. Del 1 av artikkelen publiseres i FAB nr. 1, 2019. Del 2 av artikkelen publiseres i FAB nr. 2, 2019.

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål

1-2019, årgang 16

Ansvarlig redaktør

Aslak Syse, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

 

Redaksjon

John Asland, professor ph.d. ved Universitetet i Oslo

Camilla Bernt, professor ph.d. ved Universitetet i Bergen

Tone Sverdrup, professor dr. juris ved Universitetet i Oslo

 

Redaksjonssekretær

Åsne Midtsund

 

MEDREDAKTØRER

Ramborg Elvebakk, advokat i Advokatfirmaet Hjort

Torstein Frantzen, lagdommer dr. juris i Gulating lagmannsrett

Katrine Kjærheim Fredwall, stipendiat ved Universitetet i Oslo

Trude Haugli, professor dr. juris ved UiT Norges arktiske universitet

Torunn E. Kvisberg, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet

Kirsten Sandberg, professor dr. juris ved Universitetet i Oslo

Karl Harald Søvig, professor dr. juris ved Universitetet i Bergen

Sicilie Tveøy, advokat i Advokatfirmaet Hjort

Inge Unneberg, førsteamanuensis ph.d. ved Handelshøyskolen BI

 

Kontakt

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp

 

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp#rights.

 

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål kommer med fire hefter i året.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

 

Omslag: Kord

Sats: Type-it AS, Trondheim

 

ISSN Print: 1503-2965

ISSN Online: 0809-9553

DOI: 10.18261/issn.0809-9553

 

© Universitetsforlaget 2018 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon