Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Lederartikkel
(side 265-268)
av Kirsten Sandberg
Artikkel
Vitenskapelig publikasjon
(side 269-290)
av Torunn E. Kvisberg
Sammendrag

I tilknytning til HR-2017-2064-A gjennomgås definisjonen av samboerskap og den rettslige betydningen av kjæresteforhold, spesielt ved etablering av sameie. Skillet mellom eiendomsrett til grunn og bygg analyseres, spesielt i familieretten, i forlengelsen av Rt. 2004 s. 108. For lov om hendelege eigedomshøve drøftes virkeområde, fravikelighet og anvendelse mellom kjærester og samboere.

Vitenskapelig publikasjon
(side 291-312)
av Jens Daniel Vinvand
Sammendrag

Artikkelen tar for seg bevisvurderingen ved testamentstolking etter arvelovens § 65 første ledd, samt yttergrensene for tolkingsresultatet. Artikkelen tar ikke opp særproblemstillinger ved tolking av felles og gjensidige testamenter. Artikkelen er en forkortet versjon av masteravhandlingen Tolking av testamenter fra 2015, som ble skrevet under veiledning fra førsteamanuensis Peter Hambro og advokat Sicilie Tveøy. Studentavhandlingen er tilgjengelig på DUO.

(side 313-327)
av Thomas Eeg
Sammendrag

Proposisjonen som Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har lagt frem om ny lov om arv og dødsboskifte, inneholder lite nytt med hensyn til materiell arverett: I hovedsak foreslås de viktigste reglene i arveloven om legalarv, uskifte, vern mot testasjoner og testamenter videreført. En viktig positiv nyvinning er likevel at det foreslås å lovfeste og modernisere regler om rettsvalg i internasjonale arverettsforhold. En annen nyhet, som kan føre til uheldige antitetiske slutninger, er å lovfeste hva som menes med dødsdisposisjon.

Vitenskapelig publikasjon
(side 328-336)
av Tone Linn Wærstad
Sammendrag

Artikkelen gjennomgår adgangen som finnes i norsk rett for samboere til å inngå avtaler om troskap med økonomiske sanksjoner ved vilkårsbrudd, med utgangspunkt i en ny lagmannsrettsdom: LH-2017-129425. Saken gjaldt gyldigheten av en avtale som var foranlediget av at den ene samboeren hadde vært utro, hvorpå partene avtalte at bolig og bil som de eide sammen, i sin helhet skulle tilfalle den andre dersom en av dem var utro på ny. Det å blande det økonomiske med det følelsesmessige og personlige fremstår som uheldig på ulike måter, men denne aktuelle saken viser at det likevel kan være legitime hensyn for å inngå slike avtaler. Disse hensynene gis en nærmere omtale. Til slutt drøftes i hvilken grad de underliggende hensynene bak den lovfestede avtaleadgangen mellom ektefeller burde tillegges vekt i en rimelighetsvurdering av gyldigheten av økonomiske avtaler mellom samboere.

Førsamtaler på godt og vondt:
Effekter på senere tilrettelagte avhør i lys av vitnepsykologisk forskning
Vitenskapelig publikasjon
(side 337-351)
av Malin Albrechtsen van der Hagen, Ulf Stridbeck og Annika Melinder
Sammendrag

Det er heller praksis enn unntaket at barn forklarer seg om hendelser som kan være straffbare, til ulike aktører før et tilrettelagt avhør finner sted. Ettersom påvirkning kan være en betydelig faktor i forbindelse med slike førsamtaler, har det tidligere vært anbefalt at førsamtaler helst ikke bør forkomme. Ny forskning viser imidlertid at påliteligheten kan bevares så lenge disse aktørene tar hensyn til barns sårbarhetsfaktorer og legger opp samtalene i tråd med anbefalinger. I denne artikkelen vurderer forfatterne dagens førsamtale- og avhørspraksis ut fra Lanzarote-konvensjonen og vitnepsykologiske anbefalinger.

(side 352-360)
av Kirsten Kolstad Kvalø
Sammendrag

Artikkelen redegjør for FNs barnekomités avsluttende merknader til Norges femte og sjette rapport om oppfølgingen av FNs barnekonvensjon i Norge. Spørsmålet om den rettskildemessige betydningen av slike merknader berøres kort innledningsvis, mens artikkelen videre redegjør for og drøfter enkelte av de konkrete merknadene fra komiteen mer inngående. Til sist reises noen spørsmål om komiteens arbeidsmetoder.

Bokmelding

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål

4-2018, årgang 16

Kontakt

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp

 

Kundeservice

Henvendelse om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

Abonnement kan bestilles på www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp

 

Rettigheter

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforeningen og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets digitale publiseringsplattform. Les mer om rettigheter på www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp#rights.

Ansvarlig redaktør

Aslak Syse, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

 

Redaksjon

John Asland, professor ph.d. ved Universitetet i Oslo

Camilla Bernt, professor ph.d. ved Universitetet i Bergen

Tone Sverdrup, professor dr. juris ved Universitetet i Oslo

 

Redaksjonssekretær

Åsne Midtsund

 

MEDREDAKTØRER

Ramborg Elvebakk, advokat i Advokatfirmaet Hjort

Torstein Frantzen, lagdommer dr. juris i Gulating lagmannsrett

Katrine Kjærheim Fredwall, stipendiat ved Universitetet i Oslo

Trude Haugli, professor dr. juris ved UiT Norges arktiske universitet

Torunn E. Kvisberg, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet

Kirsten Sandberg, professor dr. juris ved Universitetet i Oslo

Karl Harald Søvig, professor dr. juris ved Universitetet i Bergen

Sicilie Tveøy, advokat i Advokatfirmaet Hjort

Inge Unneberg, førsteamanuensis ph.d. ved Handelshøyskolen BI

 

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål kommer med fire hefter i året.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

 

Omslag: Kord

Sats: Type-it AS, Trondheim

 

ISSN Print: 1503-2965

ISSN Online: 0809-9553

DOI: 10.18261/issn.0809-9553

 

© Universitetsforlaget 2018 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon