I artikkelen belyses ulike rettslige spørsmål knyttet til samvær etter barnevernloven. I NOU 2016: 16 foreslås det en helt ny barnevernlov, men det er i hovedsak lagt opp til å videreføre dagens regler om samvær. Det er likevel foreslått noen materielle endringer, og viktigst i denne sammenhengen er forslaget om at det skal lovfestes rett til samvær også med søsken og andre nærstående.

Det foreligger betydelig rettspraksis om samvær etter barnevernloven. På grunn av samtykkeregelen i tvisteloven § 36-10 avgjøres de fleste barnevernssaker i tingrettene. I artikkelen her konsentrerer jeg meg likevel om hva som generelt kan utledes av de 15 høyesterettsdommene som er avsagt om samvær etter barnevernloven av 1992.

Jeg avgrenser mot besøkskontakt etter adopsjon som har likhetstrekk med samvær etter omsorgsovertakelse, og sperret adresse som også er regulert i barnevernloven § 4-19.

Nøkkelord: barnevern, samvær, samværsnekt, tilsyn