Denne artikkelen undersøker hvordan bigamiske ekteskap er behandlet i norsk rett. Det finnes ingen samlet gjennomgang av hvordan disse ekteskapene er regulert i Norge, og en generell presentasjon av retten gis derfor først. Deretter gis en oversikt over det menneskerettslige rammeverket for reguleringen av polygame ekteskap.

Et hovedspørsmål er hvorvidt bigamiske ekteskap inngått i utlandet før noen av ektefellene hadde noen tilknytning til Norge, og der begge ekteskap fortsatt består, strider mot ordre public-reservasjonen i norsk rett. Enkelte ytterligere problemstillinger reiser seg, dels på grunn av manglende regulering, og dels på grunn av dårlig samsvar mellom ulike reguleringer i utlendingsretten og familieretten. Disse drøftes i et kvinne- og barneperspektiv.

Nøkkelord: polygami, bigami, ekteskap, anerkjennelse av utenlandske ekteskap, familieinnvandring, diskrimineringsvern, barnerett