I artikkelen belyses medisinske, etiske og rettslige spørsmål knyttet til assistert befruktning, med et særlig fokus på spørsmål knyttet til eggdonasjon og surrogati. Spørsmålene er blitt dagsaktuelle idet Stortinget skal drøfte den framlagte Meld. St. 39 (2016–2017) Evaluering av bioteknologiloven, hvor spørsmål knyttet til assistert befruktning er samlet i kap. 4. Meldingen ble lagt fram 16. juni 2017, flere år etter varslet tidspunkt for avleveringen. Dette forklares med at meldingen reiser flere kontroversielle spørsmål som heller ikke er konkludert i stortingsmeldingen.

Parallelt med regjeringens arbeid har domstolene tatt stilling til sentrale spørsmål om rettigheter for pretenderte foreldre etter surrogati. Denne rettslige behandlingen har bidratt til å avklare rettstilstanden. Jeg avgrenser fra øvrige bioetiske spørsmål som presenteres og behandles i stortingsmeldingen.

Nøkkelord: assistert befruktning, eggdonasjon, surrogati, foreldreskap, bioteknologi