Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Lederartikkel
(side 103-105)
av John Asland, Tone Sverdrup & Aslak Syse
Artikkel
(side 106-122)
av Per Racin Fosmark
Sammendrag

Artikkelen redegjør for noen av de problemer og utfordringer som kan oppstå i forbindelse med generasjonsskifter av fritidsboliger. Dette gjelder både arveplanlegging og hvordan et eventuelt hyttesameie skal organiseres. I artikkelen pekes det på mulige løsninger, og noen av de «feller» man kan gå i. Enkelte skattespørsmål berøres også.

(side 123-140)
av Karl Harald Søvig
Sammendrag

En rekke klager mot Norge som følge av inngrep i barnevernet står nå for EMD. Bidraget gir en presentasjon og analyse av de barnevernssakene som til nå er avgjort. EMD har så langt ikke konstatert krenkelse, men én av dommene er avsagt under dissens 4–3.

(side 141-155)
av Trine Riiber
Sammendrag

I artikkelen belyses ulike rettslige spørsmål knyttet til samvær etter barnevernloven. I NOU 2016: 16 foreslås det en helt ny barnevernlov, men det er i hovedsak lagt opp til å videreføre dagens regler om samvær. Det er likevel foreslått noen materielle endringer, og viktigst i denne sammenhengen er forslaget om at det skal lovfestes rett til samvær også med søsken og andre nærstående.

Det foreligger betydelig rettspraksis om samvær etter barnevernloven. På grunn av samtykkeregelen i tvisteloven § 36-10 avgjøres de fleste barnevernssaker i tingrettene. I artikkelen her konsentrerer jeg meg likevel om hva som generelt kan utledes av de 15 høyesterettsdommene som er avsagt om samvær etter barnevernloven av 1992.

Jeg avgrenser mot besøkskontakt etter adopsjon som har likhetstrekk med samvær etter omsorgsovertakelse, og sperret adresse som også er regulert i barnevernloven § 4-19.

(side 156-176)
av John Asland
Sammendrag

Artikkelen behandler spørsmål relatert til avkortning. For det første drøftes det om arvelateren kan forplikte seg til at avkortning ikke skal skje eller bare med et bestemt beløp. For det andre drøftes det om en slik disposisjon avskjærer senere testamentariske pålegg om avkortning. For det tredje drøftes spørsmål rundt oppjustering av avkortningsbeløpet.

(side 177-193)
av Tone Sverdrup
Sammendrag

I artikkelen reises spørsmål om ekteskapslovens delingsregler oppildner til konflikt mellom ektefellene som kan være skadelig for barna i forholdet. Oppmerksomheten rettes særlig mot utformingen av skjevdelingsregelen i ekteskapsloven § 59. Til sist drøftes hvorvidt andre hensyn knyttet til ektefellenes innsats og behov kan oppveie et slikt prosessuelt barnehensyn.

Vitenskapelig publikasjon
(side 194-215)
av Tone Linn Wærstad
Sammendrag

Denne artikkelen undersøker hvordan bigamiske ekteskap er behandlet i norsk rett. Det finnes ingen samlet gjennomgang av hvordan disse ekteskapene er regulert i Norge, og en generell presentasjon av retten gis derfor først. Deretter gis en oversikt over det menneskerettslige rammeverket for reguleringen av polygame ekteskap.

Et hovedspørsmål er hvorvidt bigamiske ekteskap inngått i utlandet før noen av ektefellene hadde noen tilknytning til Norge, og der begge ekteskap fortsatt består, strider mot ordre public-reservasjonen i norsk rett. Enkelte ytterligere problemstillinger reiser seg, dels på grunn av manglende regulering, og dels på grunn av dårlig samsvar mellom ulike reguleringer i utlendingsretten og familieretten. Disse drøftes i et kvinne- og barneperspektiv.

(side 216-234)
av Olav Lægreid
Sammendrag

I artikkelen gis en framstilling de lege lata av rettsreglene om ugyldighet av henholdsvis testamenter og avtaler som følge av demens hos testator eller løftegiver. Forfatteren drøfter hvilke karakteristika ved de vanligste formene for demens som har betydning for evnen til å gjøre testament eller inngå formuerettslige avtaler. Artikkelen inneholder en ny kritikk av konstruksjonen «reproduktiv åndsvirksomhet» og forslag til lovfesting av krav som forfatteren mener bør gjelde når testator eller løftegiver har demensdiagnose.

(side 235-255)
av Aslak Syse
Sammendrag

I artikkelen belyses medisinske, etiske og rettslige spørsmål knyttet til assistert befruktning, med et særlig fokus på spørsmål knyttet til eggdonasjon og surrogati. Spørsmålene er blitt dagsaktuelle idet Stortinget skal drøfte den framlagte Meld. St. 39 (2016–2017) Evaluering av bioteknologiloven, hvor spørsmål knyttet til assistert befruktning er samlet i kap. 4. Meldingen ble lagt fram 16. juni 2017, flere år etter varslet tidspunkt for avleveringen. Dette forklares med at meldingen reiser flere kontroversielle spørsmål som heller ikke er konkludert i stortingsmeldingen.

Parallelt med regjeringens arbeid har domstolene tatt stilling til sentrale spørsmål om rettigheter for pretenderte foreldre etter surrogati. Denne rettslige behandlingen har bidratt til å avklare rettstilstanden. Jeg avgrenser fra øvrige bioetiske spørsmål som presenteres og behandles i stortingsmeldingen.

Bokmelding
(side 256-261)
av Asbjørn Strandbakken

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål

2-2018, årgang 16

Forfatterveiledning og informasjon om tidsskriftet er tilgjengelig på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp

Det må ikke kopieres fra dette tidsskriftet i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor.

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforening og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: http://www.nffo.no. Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, www.idunn.no.

Henvendelser om abonnement, forsendelse, e-tilgang og elektronisk tilgang til Jusspakken rettes til Universitetsforlaget.

Adresse: Universitetsforlaget, Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

 

HOVEDREDAKTØR

Professor dr. juris Aslak Syse, Universitetet i Oslo

 

REDAKTØRER

Professor dr. juris John Asland, Universitetet i Oslo

Professor dr. juris Tone Sverdrup, Universitetet i Oslo

Professor ph.d. i rettsvitenskap Bjørn Henning Østenstad (i permisjon), Universitetet i Bergen

 

REDAKSJONSSEKRETÆR

Åsne Midtsund

 

MEDREDAKTØRER

Advokat Ramborg Elvebakk, Advokatfirmaet Hjort

Lagdommer dr. juris Torstein Frantzen, Universitetet i Bergen

Stipendiat Katrine Fredwall , Universitetet i Oslo

Professor dr. juris Trude Haugli, Universitetet i Tromsø

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Torunn E. Kvisberg, Høgskolen i Innlandet

Professor dr. juris Kirsten Sandberg, Universitetet i Oslo

Professor dr. juris Karl Harald Søvig, Universitetet i Bergen

Advokat Sicilie Tveøy, Advokatfirmaet Hjort

Førsteamanuensis ph.d. Inge Unneberg, Handelshøyskolen BI

 

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål kommer med fire hefter i året.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 1503-2965

ISSN Online: 0809-9553

DOI: 10.18261/issn.0809-9553

 

© Universitetsforlaget 2018 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon