I artikkelen gjøres det rede for det vedtatte statsbudsjettet for 2018 på rettsområdene til FAB, samtidig som vedtakene ses i sammenheng med de forhandlingene som må finne sted i Stortinget når landet har en mindretallsregjering bestående av to partier, Høyre og Fremskrittspartiet. Det er pågående forhandlinger om også Venstre skal gå inn i regjeringen. Kristelig Folkeparti utgjør en nødvendig del av det parlamentariske flertallet, både for å sikre regjeringsmakten på borgerlig side og i budsjettsammenheng. Dette setter sitt preg på budsjettvedtakene.

Videre presenteres et utvalg vedtatte lover og lovendringer våren 2017 som trådte i kraft fra høsten 2017 eller fra 1. januar 2018, samt lovforslag framsatt for Stortinget høstsesjonen 2017 og viktige stortingsmeldinger og høringsnotater innenfor FABs interessefelt. 2017 var et aktivt lovgiverår.

For lesere som ikke ønsker en oversikt, men kun kjennskap til enkelte forslag eller særskilte rettsområder, er det utarbeidet en detaljert innholdsfortegnelse. Artikkelen er à jour per 1. januar 2018.1

Nøkkelord: statsbudsjettet 2018, trygdestønader, lovforslag, velferdsrett, familierett