Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Lederartikkel
Artikkel
Årsartikkel om lovendringer, lovforslag og stønader
Det femte blå statsbudsjettet etter stortingskompromisser – lovvedtak, stønader og lovforslag framsatt høsten 2017
(side 5-49)
av Aslak Syse
Sammendrag

I artikkelen gjøres det rede for det vedtatte statsbudsjettet for 2018 på rettsområdene til FAB, samtidig som vedtakene ses i sammenheng med de forhandlingene som må finne sted i Stortinget når landet har en mindretallsregjering bestående av to partier, Høyre og Fremskrittspartiet. Det er pågående forhandlinger om også Venstre skal gå inn i regjeringen. Kristelig Folkeparti utgjør en nødvendig del av det parlamentariske flertallet, både for å sikre regjeringsmakten på borgerlig side og i budsjettsammenheng. Dette setter sitt preg på budsjettvedtakene.

Videre presenteres et utvalg vedtatte lover og lovendringer våren 2017 som trådte i kraft fra høsten 2017 eller fra 1. januar 2018, samt lovforslag framsatt for Stortinget høstsesjonen 2017 og viktige stortingsmeldinger og høringsnotater innenfor FABs interessefelt. 2017 var et aktivt lovgiverår.

For lesere som ikke ønsker en oversikt, men kun kjennskap til enkelte forslag eller særskilte rettsområder, er det utarbeidet en detaljert innholdsfortegnelse. Artikkelen er à jour per 1. januar 2018.1

Vitenskapelig publikasjon
(side 50-66)
av Katrine Kjærheim Fredwall
Sammendrag

I artikkelen argumenteres det for at tiden er kommet for å anvende FNs kvinnekonvensjon som et moment i skjønnsutøvelsen i saker om vederlagskrav etter samboerbrudd. Det pekes på at FNs kvinnekonvensjon er gjort til norsk rett med forrang i kraft av menneskerettsloven, at den gjelder det familieformuerettslige området og at den norske samboerbeskyttelsen er kritisert av FNs kvinnekomité nettopp knyttet til vederlag. En empirisk tilnærming anvendes også for å beskrive omfanget av beskyttelsesbehovet. Det erkjennes samtidig at det kan være krevende å ta i bruk nye instrumenter på et område, og at en skrittvis utvikling kanskje er å forvente.

Gaver mellom ektefeller og kreditors krav etter ekteskapsloven § 51
Kommentar til høyesterettsdom av 15. mai 2017.
(side 67-78)
av Tone Sverdrup
Sammendrag

En insolvent ektemann overførte to fritidseiendommer til sin kone under opptakten til finanskrisen i 2007. Mannens hovedkreditor, Skandinaviska Enskilda Banken, reiste senere et verdierstatningskrav mot kona etter ekteskapsloven § 51. Høyesterett kom til at hun måtte betale 7,9 millioner kroner til banken. I dommen tas det standpunkt til flere tolkningsspørsmål, blant annet i tilknytning til gavebegrepet og beregningen av verdierstatningen.

(side 79-95)
av Torstein Frantzen
Sammendrag

Vergemålsloven har regler om at mindreårige, med fylkesmannens samtykke, kan låne ut midler til vergen/far eller mor. Dette kan være praktisk i tilfeller der barnets far eller mor er død og den gjenlevende forelderen ønsker å låne pengene til bolig for seg selv og barna. Dette var en praktisk ordning etter vergemålsloven av 1927. Regelen er videreført i vergemålsloven av 2010, og det fremgår av forarbeidene til loven at hensikten var at låneadgangen skulle praktiseres på samme måte som tidligere. Statens sivilrettsforvaltning har imidlertid gjennom instruks og retningslinjer langt på vei avskaffet låneadgangen.

(side 96-99)
av Trine Riiber og Audgunn Syse

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål

1-2018, årgang 16

Forfatterveiledning og informasjon om tidsskriftet er tilgjengelig på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp

Det må ikke kopieres fra dette tidsskriftet i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor.

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforening og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: http://www.nffo.no. Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, www.idunn.no.

Henvendelser om abonnement, forsendelse, e-tilgang og elektronisk tilgang til Jusspakken rettes til Universitetsforlaget.

Adresse: Universitetsforlaget, Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: journals@universitetsforlaget.no

 

HOVEDREDAKTØR

Professor dr. juris Aslak Syse, Universitetet i Oslo

 

REDAKTØRER

Professor dr. juris John Asland, Universitetet i Oslo

Professor dr. juris Tone Sverdrup, Universitetet i Oslo

Professor ph.d. i rettsvitenskap Bjørn Henning Østenstad (i permisjon), Universitetet i Bergen

 

REDAKSJONSSEKRETÆR

Åsne Midtsund

 

MEDREDAKTØRER

Advokat Ramborg Elvebakk, Advokatfirmaet Hjort

Lagdommer dr. juris Torstein Frantzen, Universitetet i Bergen

Stipendiat Katrine Fredwall , Universitetet i Oslo

Professor dr. juris Trude Haugli, Universitetet i Tromsø

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Torunn E. Kvisberg, Høgskolen i Innlandet

Professor dr. juris Kirsten Sandberg, Universitetet i Oslo

Professor dr. juris Karl Harald Søvig, Universitetet i Bergen

Advokat Sicilie Tveøy, Advokatfirmaet Hjort

Førsteamanuensis ph.d. Inge Unneberg, Handelshøyskolen BI

 

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål kommer med fire hefter i året.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 1503-2965

ISSN Online: 0809-9553

DOI: 10.18261/issn.0809-9553

 

© Universitetsforlaget 2018 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon