Problemstillingen som drøftes i denne artikkelen, er om forslaget fra Barnevernslovutvalget om utvidet adgang til å nekte innsyn i dokumentene i en barnevernssak gir barn tilstrekkelig beskyttelse mot reaksjoner fra foreldrene når de blir kjent med hvilke opplysninger barnet har gitt barneverntjenesten. Barn har rett til vern om sin integritet, men denne rettigheten må ses i sammenheng med kravet om forsvarlig saksutredning og foreldrenes rett kontradiksjon som begrunner rett til innsyn i saksdokumentene.

I artikkelen blir det pekt på svakheter ved gjeldende rett, bl.a. at den er komplisert. Selv om Barnevernslovutvalgets forslag er en forbedring, går det ikke langt nok i å sikre barn mot de følger foreldrenes innsynsrett kan ha for dem. Det blir også pekt på lovendringer som er foretatt i de senere år bl.a. i straffeprosessloven, for å vise hvilke vurderinger som er foretatt med tanke på å styrke barns rettslige stilling.

Nøkkelord: innsynsrett, lovforslag, integritetsvern, kontradiksjon