Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Lederartikkel
(side 263-264)
av Tone Sverdrup
Artikkel
(side 265-289)
av Else-Marie Augusti, Camilla Bernt & Annika Melinder
Sammendrag

Barnesakkyndig kommisjon (BSK) skal vurdere sakkyndigrapporter utarbeidet av sakkyndige som er engasjert av barnevernet og private parter, eller oppnevnt av avgjørelsesorganene. BSK ble opprettet med det formål å sikre kvalitet i sakkyndigrapporter som brukes som beslutningsgrunnlag og bevis i barnevernssaker. I 2015 ble BSK evaluert av en tverrfaglig gruppe ledet av Agenda Kaupang. Deler av denne evalueringen, som går spesielt på kvalitet i sakkyndigrapporter, kvalitetssikringsprosesser i BSK og anvendelse av BSKs vurderinger i avgjørelsesorganene, blir presentert nærmere i denne artikkelen. De empirisk baserte funnene tyder på god kvalitet i sakkyndigrapportene, konsistente og etterprøvbare kvalitetssikringsprosesser i BSK, og anvendelse av BSKs bemerkninger i avgjørelsesorganene i tråd med BSKs vurderinger.

(side 290-304)
av Randi Sigurdsen
Sammendrag

Problemstillingen som drøftes i denne artikkelen, er om forslaget fra Barnevernslovutvalget om utvidet adgang til å nekte innsyn i dokumentene i en barnevernssak gir barn tilstrekkelig beskyttelse mot reaksjoner fra foreldrene når de blir kjent med hvilke opplysninger barnet har gitt barneverntjenesten. Barn har rett til vern om sin integritet, men denne rettigheten må ses i sammenheng med kravet om forsvarlig saksutredning og foreldrenes rett kontradiksjon som begrunner rett til innsyn i saksdokumentene.

I artikkelen blir det pekt på svakheter ved gjeldende rett, bl.a. at den er komplisert. Selv om Barnevernslovutvalgets forslag er en forbedring, går det ikke langt nok i å sikre barn mot de følger foreldrenes innsynsrett kan ha for dem. Det blir også pekt på lovendringer som er foretatt i de senere år bl.a. i straffeprosessloven, for å vise hvilke vurderinger som er foretatt med tanke på å styrke barns rettslige stilling.

Vitenskapelig publikasjon
(side 305-328)
av Bendiksen Kjær
Sammendrag

Artikkelen presenterer en studie av hvordan barnevernsansatte i om lag 100 kommuner erfarer og vurderer undersøkelser basert på Kvello-malen. Malen representerer større grad av systematikk og struktur til forskjell fra slik det tradisjonelt har blitt jobbet i Norge, hvor metoder basert på profesjonelt skjønn med liten grad av enhetlig struktur har vært førende. Studien viser at barnevernsansatte i stor grad ønsker å bruke malen, noe som kan indikere en dreining mot undersøkelsesmetoder hvor rommet for det profesjonelle skjønnet reduseres. Samtidig fremkommer et todelt syn med hensyn til om malen bør brukes i alle saker, eller om den bør forbeholdes bruk i de mer alvorlige sakene. Denne uenigheten diskuteres i lys av barnevernlovens todelte formål: forebygging (velferdsbarnevern) og beskyttelse av barn som allerede lever i en risikosituasjon (risikobarnevern). Forebyggings- og risikoperspektivet sidestilles i barnevernloven samtidig som terskelen for å åpne undersøkelse skal være lav. Dette diskuteres som en mulig årsak til usikkerhet og uenighet om når det er hensiktsmessig å ta i bruk malen. Det kan også forklare en lite enhetlig praksis i de ulike barneverntjenestene.

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål

4-2017, årgang 15

Forfatterveiledning og informasjon om tidsskriftet er tilgjengelig på tidsskriftets hjemmeside:

www.idunn.no/tidsskrift_for_familierett_arverett_og_barnevernrettslige_sp

Det må ikke kopieres fra dette tidsskriftet i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor.

Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift fra 10. november 2010 mellom Den norske forleggerforening og Norsk faglitterære forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på: http://www.nffo.no. Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter, www.idunn.no.

Henvendelser om abonnement, forsendelse, e-tilgang og elektronisk tilgang til Jusspakken rettes til Universitetsforlagets kundeservice.

Adresse: Universitetsforlaget, Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00.

E-post: abonnement@universitetsforlaget.no

 

HOVEDREDAKTØR

Professor dr. juris Aslak Syse, Universitetet i Oslo

 

REDAKTØRER

Professor dr. juris John Asland, Universitetet i Oslo

Professor dr. juris Tone Sverdrup, Universitetet i Oslo

Professor ph.d. i rettsvitenskap Bjørn Henning Østenstad (i permisjon), Universitetet i Bergen

 

REDAKSJONSSEKRETÆR

Åsne Midtsund

 

MEDREDAKTØRER

Advokat Ramborg Elvebakk, Advokatfirmaet Hjort

Lagdommer dr. juris Torstein Frantzen, Universitetet i Bergen

Stipendiat Katrine Fredwall , Universitetet i Oslo

Professor dr. juris Trude Haugli, Universitetet i Tromsø

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Torunn E. Kvisberg, Høgskolen i Innlandet

Professor dr. juris Kirsten Sandberg, Universitetet i Oslo

Professor dr. juris Karl Harald Søvig, Universitetet i Bergen

Advokat Sicilie Tveøy, Bull & Co Advokatfirma

 

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål kommer med fire hefter i året.

Tidsskriftet utgis av Universitetsforlaget / Scandinavian University Press

 

Sats: Type-it AS, Trondheim

Omslag: Kord

 

ISSN Print: 1503-2965

ISSN Online: 0809-9553

DOI: 10.18261/issn.0809-9553

 

© Universitetsforlaget 2017 / Scandinavian University Press.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon