I artikkelen gis en presentasjon og vurdering av noen av de mest sentrale forslagene til ny barnevernlov i NOU 2016: 16. Følgende tema diskuteres: rettighetsfesting, grunnprinsipper, minoritetsfamilier i barnevernet, meldinger og undersøkelser, nye begreper, relasjonen mellom frivillighet og tvang, hjelpetiltak, omsorgsovertakelse, hastevedtak, samværsrett, partsrettigheter og kompetanse i barnevernet.

Materielt sett er hovedtrekkene i lovutkastet de samme som gjelder i dag. Inngrepsvilkårene er jevnt over de samme, med noen mindre justeringer. Den mest radikale endringen er nok rettighetsfesting av barneverntjenester, og presiseringen av barns rett til beskyttelse og omsorg. En bedre synliggjøring av grunnprinsipper og menneskerettigheter er også foreslått, og kan bidra til å styrke både barns og foreldres rettssikkerhet.

Lovforslaget innebærer en bedre og mer systematisk lovstruktur med en bedre logisk sammenheng mellom de ulike bestemmelsene. Språklige endringer er også foreslått for en rekke bestemmelser; noen av dem må ses som naturlige og nødvendige språklige oppdateringer i lys av samfunnsutviklingen siden 1992. Andre kan innebære materielle endringer som kanskje ikke er tilsiktet, endog uheldige. Det siktes spesielt til vilkårene for plassering i institusjon. Dette viser et fortsatt behov for utredninger av de konsekvenser slike språklige endringer vil kunne få.

Nøkkelord: barnevernlov, barnevernlovsutvalget, skjult tvang, rettighetsfesting, menneskerettigheter, barnets beste, partsrettigheter, kompetansekrav