Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 187-190)
av Rikke Lassen
Artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 191-212)
av Elisabeth Gording Stang
Sammendrag

I artikkelen gis en presentasjon og vurdering av noen av de mest sentrale forslagene til ny barnevernlov i NOU 2016: 16. Følgende tema diskuteres: rettighetsfesting, grunnprinsipper, minoritetsfamilier i barnevernet, meldinger og undersøkelser, nye begreper, relasjonen mellom frivillighet og tvang, hjelpetiltak, omsorgsovertakelse, hastevedtak, samværsrett, partsrettigheter og kompetanse i barnevernet.

Materielt sett er hovedtrekkene i lovutkastet de samme som gjelder i dag. Inngrepsvilkårene er jevnt over de samme, med noen mindre justeringer. Den mest radikale endringen er nok rettighetsfesting av barneverntjenester, og presiseringen av barns rett til beskyttelse og omsorg. En bedre synliggjøring av grunnprinsipper og menneskerettigheter er også foreslått, og kan bidra til å styrke både barns og foreldres rettssikkerhet.

Lovforslaget innebærer en bedre og mer systematisk lovstruktur med en bedre logisk sammenheng mellom de ulike bestemmelsene. Språklige endringer er også foreslått for en rekke bestemmelser; noen av dem må ses som naturlige og nødvendige språklige oppdateringer i lys av samfunnsutviklingen siden 1992. Andre kan innebære materielle endringer som kanskje ikke er tilsiktet, endog uheldige. Det siktes spesielt til vilkårene for plassering i institusjon. Dette viser et fortsatt behov for utredninger av de konsekvenser slike språklige endringer vil kunne få.

(side 213-223)
av Anne Brækhus
Sammendrag

I denne artikkelen gis først en generell omtale av kognitiv svekkelse og demens, før tegn og symptomer som kan tyde på at det foreligger kognitiv svikt, blir nærmere beskrevet. Ved å være spesielt oppmerksom på dette kan advokater ved mistanke om kognitiv svekkelse henvise klienter til vurdering av kognitiv funksjon slik at det er mindre sjanse for at det stilles spørsmål rundt testasjonshabiliteten på et senere tidspunkt.

(side 224-238)
av Peter Hambro
Sammendrag

I rettspraksis finner vi en del eksempler på at ektefeller oppretter et testament med tittelen «gjensidig testament» og med en ordlyd som så gjør det uklart om meningen har vært at lengstlevende skal være arving eller beholde boet uskiftet etter reglene i arvelovens kapittel III. Slike testamenter inneholder gjerne sekundærbestemmelser om hvordan boet skal fordeles etter lengstlevendes død. Lovreglene om både livs- og dødsdisposisjoner er forskjellige for uskifte og gjensidige testamenter. Derfor må slike testamenter bli gjenstand for tolkning for å finne frem til hva ektefellene egentlig mente.

Den gode barndom – også for barn i fattige familier?
Om barnefattigdom i Norge og retten til deltakelse i fritidsaktiviteter
(side 239-256)
av Yasaman Aalaei
Sammendrag

Likeverdig mulighet til sosial deltakelse for alle borgere er en grunnleggende verdi i vårt velferdssamfunn.1 For barn og unge er fritidsaktiviteter en viktig sosial arena som bidrar til deres livsutfoldelse, og deltakelse i fritidsaktiviteter betraktes i dag som en forutsetning for en god barndom. Likevel finnes det barn i Norge som utestenges fra fritidsaktiviteter på grunn av fattigdom. Barn som vokser opp i fattige familier, er en særlig utsatt gruppe med særskilt behov for beskyttelse av sine rettigheter. Artikkelen tar for seg retten til deltakelse i fritidsaktiviteter slik den følger av barnekonvensjonen artikkel 31, og drøfter hvorvidt fattige barn i Norge har en grunnlovsfestet rett til deltakelse i fritidsaktiviteter etter Grunnloven § 104 (3) 2. punktum.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon