Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Artikkel
(side 106-132)
av Karl Harald Søvig
Sammendrag

I denne oppsummeringsartikkelen gis en oversikt over utvalgte dommer fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg, fra både Storkammer og kammer. Sakene gjelder EMK art. 8 om retten til privat- og familieliv, og dommene er avsagt i perioden 11. mars 2016 til 7. mars 2017. Denne oversikten er en årviss gjennomgang av EMDs praksis som gjelder avgjørelser som faller inn under temaene i FAB.

(side 133-161)
av Thomas Eeg
Sammendrag

Artikkelen gjør rede for den historiske utviklingen bak dagens regler om arv og uskifte for ektefeller og samboere frem til dagens regler, der bare samboere med felles barn har rettigheter direkte i kraft av loven. Artikkelen viser at også ektefeller med og uten felles barn har vært forskjellsbehandlet gjennom tidene, men at ulikhetene etter hvert har blitt redusert. Arvelovutvalgets forslag til ny arvelov kan tyde på en tilsvarende utvikling for samboere. Fullstendig litteraturliste kan fås hos forfatteren.

(side 162-168)
av Torstein Frantzen
Sammendrag

Med utgangspunkt i vergemålsforskriften og sivilrettsforvaltningens retningslinjer fører fylkesmannen tilsyn med gjenlevende ektefelles forvaltning av uskiftemidler der arvingene er mindreårige. Verken arveloven eller vergemålsloven gir gjenlevende noen slik opplysningsplikt som forskriften og veiledningen forutsetter. Fylkesmannen eller den midlertidige vergen har heller ingen innsynsrett.

(side 169-183)
av Geir Kjell Andersland
Sammendrag

Bidraget presenterer viktige vurderinger og forslag fra Særdomstolsutvalget som nylig overleverte NOU 2017: 8 til BLD og JD. Utvalget foreslår blant annet at saker som vedrører barns bosted, omsorg og samvær med foreldre som ikke lever sammen, skal behandles av samme avgjørelsesorgan. Dette vil erstatte dagens ordning hvor barnevernsaker behandles i fylkesnemndene og foreldretvister i tingrettene. Utvalget mener at barnesakene bør behandles av et mindre utvalg tingretter med særlig kompetanse innen hele det barnefaglige området og med en størrelse som sikrer et sterkt fagmiljø på feltet. Fylkesnemndene foreslås nedlagt, og fylkesnemndslederne overføres til de spesialiserte tingrettene som dommere.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon