Artikkelen redegjør for de mange endringer som ble iverksatt i folketrygdloven (ftrl.) kapittel 15 med virkning fra 1. januar 2016. Endringsforslagene, nærmere bestemt de tallrike innskjerpingene i vilkårsreglene som regjeringen framla, var politisk omstridt da Stortinget behandlet disse i juni 2015. Artikkelen gir en ajourført framstilling av regelverket for stønader til mor eller far med aleneomsorg for barn, herunder om de ulike stønadsformene som mottakere kan ha rett til. Stønadssatsene er oppdatert med grunnbeløp fra 1. mai 2016 og satser for bidragsforskott fra 1. juli 2016.

Nøkkelord: Aleneomsorg, enslig forsørger, overgangsstønad, tilleggsstønad, støtte til barnetilsyn