Foreldre som går fra hverandre, plikter å møte til mekling hvor formålet er å inngå avtaler om omsorgsordninger som tar hensyn til og ivaretar barna. Barn selv er sjelden involvert i mekling. Meklingsmodellen Barn i mekling (BIM) er tilrettelagt for å inkludere barn i meklingsprosessen. Det empiriske materialet denne artikkelen er basert på, er spørreskjema fylt ut av mekler og barn i 217 meklinger hvor BIM-modellen har vært anvendt. I all hovedsak har barna positive erfaringer og anbefaler også andre barn å delta, uavhengig av høyt eller lavt konfliktnivå og grad av problembelastning i familien. Resultatene tilsier at det er mulig å skape gode rammer for barns deltakelse, og at det er en overdreven bekymring for potensielle belastninger for barn ved å snakke med mekler i saker med høyt konfliktnivå.1

Nøkkelord: samlivsbrudd, foreldremekling, barns deltakelse, konflikter