Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 301-304)
av Kirsten Sandberg
Artikler
(side 305-332)
av Katrine Kjærheim Fredwall
Sammendrag

Samboere med felles barn opptrer langt mer fellesskapsorientert enn det lovgivningen tilsier eller beskytter. De forventer at de skal eie sammen, og finner en ensidig vektlegging av direkte bidrag som grunnlag for eierskap urettferdig. Samtidig beskyttes fellesskapet i liten grad av partenes avtaler. Dels fordi samboere sjelden skriver avtaler, og dels fordi de avtalene som skrives, ikke nødvendigvis gir beskyttelse eller balanse. Dette skaper sårbarhet – særlig for samboere med felles barn. Min empiriske undersøkelse viser imidlertid at det er et stort spenn i atferd, sårbarhet og lovgivningsbehov – fra samboere med felles barn til samboere i et sent etablert samliv uten felles barn.

Nøkkelord: Kvantitativ undersøkelse, samboere, deling av kostnader, investering, samboeravtaler, advokatbistand

(side 333-359)
av Aslak Syse og Ingunn Ikdahl
Sammendrag

Artikkelen redegjør for de mange endringer som ble iverksatt i folketrygdloven (ftrl.) kapittel 15 med virkning fra 1. januar 2016. Endringsforslagene, nærmere bestemt de tallrike innskjerpingene i vilkårsreglene som regjeringen framla, var politisk omstridt da Stortinget behandlet disse i juni 2015. Artikkelen gir en ajourført framstilling av regelverket for stønader til mor eller far med aleneomsorg for barn, herunder om de ulike stønadsformene som mottakere kan ha rett til. Stønadssatsene er oppdatert med grunnbeløp fra 1. mai 2016 og satser for bidragsforskott fra 1. juli 2016.

Nøkkelord: Aleneomsorg, enslig forsørger, overgangsstønad, tilleggsstønad, støtte til barnetilsyn

Fagfellevurderte artikler
Vitenskapelig publikasjon
(side 360-385)
av Astrid Strandbu, Renee Thørnblad og Bjørn Helge Handegård
Sammendrag

Foreldre som går fra hverandre, plikter å møte til mekling hvor formålet er å inngå avtaler om omsorgsordninger som tar hensyn til og ivaretar barna. Barn selv er sjelden involvert i mekling. Meklingsmodellen Barn i mekling (BIM) er tilrettelagt for å inkludere barn i meklingsprosessen. Det empiriske materialet denne artikkelen er basert på, er spørreskjema fylt ut av mekler og barn i 217 meklinger hvor BIM-modellen har vært anvendt. I all hovedsak har barna positive erfaringer og anbefaler også andre barn å delta, uavhengig av høyt eller lavt konfliktnivå og grad av problembelastning i familien. Resultatene tilsier at det er mulig å skape gode rammer for barns deltakelse, og at det er en overdreven bekymring for potensielle belastninger for barn ved å snakke med mekler i saker med høyt konfliktnivå.1

Nøkkelord: samlivsbrudd, foreldremekling, barns deltakelse, konflikter

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon